Strategische agenda en beleidskader sportevenementen (werktitel)

Bijeenkomst bondsdirecteuren Michael van Praag

Aanleiding

Bij de oprichting in 2016 is aan de Nederlandse Sportraad gevraagd om te adviseren over een strategische evenementenkalender voor Nederland. In november 2017 heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport aan de NLsportraad gevraagd welke toonaangevende sportevenementen hij zou kunnen ondersteunen. De NLsportraad heeft deze adviesaanvraag aangegrepen om na te denken over een strategische evenementenagenda en, hiervan afgeleid, een nieuw beleidskader sportevenementen voor de rijksoverheid.

Voorafgaand aan de advisering heeft de NLsportraad eerst een analyse gemaakt van grote sportevenementen. In het rapport ‘Nederland op de kaart’ concludeert de raad dat in Nederland veel energie en potentieel is voor het organiseren van grote sportevenementen. Ook is er voor de grote evenementen die in Nederland worden georganiseerd doorgaans veel publieke belangstelling en waardering. De ambities om grote sportevenementen naar Nederland te halen lijken echter terug te lopen en de evenementenkalender is voor de komende jaren minder goed gevuld dan voorheen.

Advies (in ontwikkeling)

De NLsportraad geeft een advies over een strategische evenementenagenda op de langere termijn. Daarvoor gaat de raad op zoek naar de ambities van evenementenorganisatoren, de sportsector, het bedrijfsleven en overheden. Op basis van de overkoepelende en samenhangende ambities doet de NLsportraad een voorstel voor een strategische agenda voor sportevenementen in de komende jaren. Ook geeft de raad advies over de rol en het beleid van de rijksoverheid. Welk beleidskader kan de rijksoverheid het best hanteren, welke doelen zijn hiermee gediend en welke instrumenten kan de rijksoverheid inzetten om deze doelen te behalen?

Voortgangsbrief

Op 27 september 2018 heeft de NLsportraad een voortgangsbrief gestuurd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. In deze brief zijn adviezen gegeven voor de korte termijn. De NLsportraad heeft onder andere geadviseerd om in 2019-2020 voorrang te geven aan subsidieverlening voor Olympische Kwalificatietoernooien (OKT’s) en subsidie mogelijk te maken voor verzamelde Nationale Kampioenschappen (NK’s). De minister heeft het tussentijdse advies vrijwel onmiddellijk na ontvangst met een standpunt aan de Tweede Kamer doorgestuurd. De minister wil het mogelijk maken om subsidie te verlenen voor OKT’s, maar acht subsidieverlening aan NK’s niet passend in het huidige beleidskader.

Commissie

Ten behoeve van de totstandkoming van het advies is een commissie ingesteld. Deze commissie is samengesteld uit raadsleden met ervaring op het gebied van evenementen en externe adviseurs met een internationaal perspectief.

Vervolg

De NLsportraad verwacht begin 2019 een advies voor een strategische agenda en een nieuw beleidskader sportevenementen (ingaande 2021) te geven. De planning is afgestemd op de gesprekken die de minister Bruins met partners zal voeren over het deelakkoord ‘Topsport en Evenementen’ van het Nationaal Sportakkoord.