Kim Putters

©Kim Putters

Kim Putters is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2008 tot 2013 was hij al hoogleraar Management van zorginstellingen aan hetzelfde instituut. Hij promoveerde op vraagstukken van beleid en bestuur in de zorg en verricht onderzoek naar innovaties in zorginstellingen, naar maatschappelijk ondernemerschap en wijk- en buurtgericht werken. Sinds 2006 evalueert hij de totstandkoming en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Kim Putters is (plaatsvervangend) kroonlid van de Sociaal Economische Raad, voorzitter van het ZonMw onderzoeksprogramma Effectief werken in de jeugdzorg en lid van enkele commissies in de zorg en het sociaal domein, lid Raad van Toezicht van Museum Catharijneconvent en lid van het bestuur van het Oranjefonds. Hij was van 2003 tot 2013 lid van de Eerste Kamer. Hij was tevens vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Senaat.