Werkwijze Nederlandse Sportraad

De adviezen van de Nederlandse Sportraad zijn steeds gebaseerd op een uitgebreide verkenning en grondige analyse. Zo neemt de NLsportraad ten behoeve van de eerste opdracht kennis van het huidige evenementenbeleid, de organisatie van grote sportevenementen en de instrumenten die organisatoren ten dienste staan. Daarnaast brengt de raad de huidige kennis en expertise over evenementen in beeld. De raad zorgt ervoor dat adviezen bruikbaar zijn voor zowel beleid als praktijk.

Evidence based

Adviescolleges, en dus ook de Nederlandse sportraad, gaan uit van de laatste stand van de wetenschap. De raad schakelt experts in om analyses te helpen maken en adviezen te onderbouwen. De raad initieert in principe zelf geen onderzoek. Mocht het noodzakelijk zijn om nieuw, aanvullend onderzoek te doen, dan zal de raad de minister van VWS hierover adviseren.

Practice based

De raad wil adviezen geven die daadwerkelijk in praktijk kunnen worden gebracht en die de praktijk verbeteren. Daarom gaat de raad langs verschillende wegen op zoek naar interactie met het veld.

De raad wil partijen met elkaar in contact brengen in lerende netwerken door gesprekken te voeren en bijeenkomsten te organiseren, maar ook door via websites en digitale platforms informatie te delen en reacties te verzamelen.

Commissies

Waar nodig worden experts en adviseurs ingeschakeld ter ondersteuning van de raad. Als er een duurzaam beroep wordt gedaan op experts, dan kunnen deze worden benoemd tot adviseur van de raad. Ter voorbereiding van adviezen kan de raad commissies samenstellen waarin raadsleden en adviseurs samenwerken. De raad zal met nadruk ook kijken naar expertise en ervaring van buiten de sportwereld om het blikveld op sport en sportevenementen te verruimen.

Kaderwet adviescolleges

De NLsportraad is ingesteld op basis van de Kaderwet adviescolleges. Dit vormt het wettelijk kader voor het functioneren van de raad. De wet borgt de onafhankelijkheid van de advisering en geeft adviescolleges een aantal voorschriften mee.

Reglement van orde

In het reglement van orde heeft de NLsportraad de voorschriften uit de Kaderwet adviescolleges overgenomen en een aantal nadere spelregels gesteld. Deze spelregels gaan bijvoorbeeld over de vergaderfrequentie, over de taken en bevoegdheden van de voorzitter en de algemeen secretaris, en over de samenstelling en werkwijze van commissies.

Gedragscode

Om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de NLsportraad te bewaken, hebben de leden een gedragscode aangenomen. Deze gedragscode geldt ook voor aan de raad verbonden adviseurs. De gedragscode richt zich op het voorkomen van belangenverstrengeling en op het zorgvuldig omgaan met informatie. Daarnaast heeft de raad zichzelf regels opgelegd over het declareren van onkosten en het aannemen van geschenken.

Vergoedingenbesluit

Op basis van het Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad kunnen de leden van de raad gebruik maken van een vacatieregeling. Deze regeling is in lijn met het algemene Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.