Aanvullende expertise gezocht voor de Beoordelingscommissie sportevenementen

***DEZE VACATURE IS GESLOTEN***

Sinds dit jaar adviseert de NLsportraad het ministerie van VWS over de subsidieaanvragen van sportevenementen die in de categorie ‘internationaal aansprekend’ of in de ‘buitencategorie’ hun aanvraag hebben gedaan. Hiervoor is de Beoordelingscommissie sportevenementen ingesteld. Inmiddels heeft de commissie een aantal subsidieaanvragen beoordeeld. Meer informatie over de samenstelling, werkwijze en criteria van de commissie is te vinden op deze  pagina van de website. Ook de reeds gegeven adviezen worden op de website gepubliceerd

De commissie bestaat uit vier raadsleden en een pool van externe onafhankelijke experts. Per adviesaanvraag wordt bezien welke raads- en commissieleden aan de commissievergadering deelnemen.  Dit hangt samen met de benodigde expertise maar ook met de strikte onafhankelijkheid van de leden ten opzichte van de subsidieaanvrager.

Om een betere spreiding te realiseren over de expertisegebieden, zijn wij op zoek naar twee extra, onafhankelijke experts. Wij zoeken specifiek expertise op het gebied van paralympische sport en (sociale) media-exposure.

Nederlandse Sportraad
De NLsportraad heeft tot taak de minister van VWS, het kabinet en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over sport.
De Nederlandse Sportraad is een tijdelijk adviescollege, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 mei 2016 voor een periode van vier jaar. Voor de Nederlandse sport is het instellen van deze raad uniek. Voor het eerst in de geschiedenis stelt de Nederlandse regering een formele adviesraad in op het terrein van sport. De raad heeft elf leden. De samenstelling van de raad hangt nauw samen met de opdracht om in actie te komen  zodra een evenement of activiteit het sportieve belang ontstijgt en een sterke maatschappelijke invloed krijgt. Daarbij is ook gekeken naar de speerpunten in het beleid van mondiale evenementen.

Verder beziet de NLsportraad ‘sport’ daarbij in al zijn verscheidenheid: van bewegingsonderwijs voor kinderen tot een actieve leefstijl voor ouderen, van hardlopen in het park tot sporten in georganiseerd clubverband en van talentherkenning tot topsport.

Profielen beoordelingscommissie
Wij zoeken commissieleden die aan het volgende profiel voldoen:

  • besluitvaardig, integer en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming;
  • affiniteit met sport en sportevenementen;
  • affiniteit met bestuurlijke processen;
  • brede maatschappelijke oriëntatie;
  • beschikkend over een ruim netwerk dat relevant is voor het werkterrein van de commissie;
  • voldoende tijd voor de gevraagde werkzaamheden;
  • in staat om snel te reageren op adviesaanvragen van de minister.

Gelet op de huidige samenstelling en de taak van de Beoordelingscommissie sportevenementen zijn wij op zoek naar kandidaten met diverse achtergrond die ervaring en kennis hebben op de volgende twee gebieden:

  • paralympische topsport; in staat om het sportelement van het evenement op waarde te plaatsen in de nationale en internationale context;
  • (sociale) media-exposure; in staat om het bereik van het evenement nationaal en internationaal in te schatten, waarbij men kijkt naar televisie, livestream, online, en niet aan beeld gelieerde media.

Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling waarvan de werkzaamheden liggen op het beleidsterrein van sport zijn uitgesloten van benoeming. Hetzelfde geldt voor deelnemers aan of vertegenwoordigers van sportevenementen.

Kandidaten voor de commissie dienen zich te houden aan het reglement en de gedragscode van de NLsportraad en onderliggende belangenverklaring. 

Tijdsbeslag en vergoeding
Het commissielidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van zo’n zes dagen per jaar, verdeeld over een aantal dagdelen. Het betreft vergaderingen en de voorbereiding van deze vergaderingen. Tegenover het werk voor de commissie staat een vaste honorering op basis van het Vergoedingenbesluit NLsportraad.

Inlichtingen en sollicitatie
Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij mw. Tessa van der Velden, adviseur van de NLsportraad, op nummer 06-15050653.

Uw schriftelijke reactie en cv ontvangen wij graag via secretariaat@nlsportraad.nl onder vermelding van ‘NLsportraad beoordelingscommissie sportevenementen’. De sollicitatie kan worden gericht aan de algemeen secretaris van de NLsportraad, Mariëtte van der Voet.

Logo Nederlandse Sportraad