Verslag webinar 'De opstelling op het speelveld'

Op 26 november 2020 presenteerde de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het advies De opstelling op het speelveld aan geïnteresseerden van binnen en buiten de sportbranche. Het advies werd een week eerder aangeboden aan minister Van Ark, Anneke van Zanen (NOC*NSF) en Lucas Bolsius (Vereniging Sport en Gemeenten).

Foto van Bernard Wientjes, Lennart Langbroek, Lea Bouwmeester en Leanne van den Hoek

In het advies betoogt de NLsportraad dat sport een publieke voorziening moet worden om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een vitale en veerkrachtige samenleving. Sport is belangrijk als vrijetijdsbesteding, maar draagt daarnaast ook bij aan de volksgezondheid en aan het welzijn van de bevolking. De NLsportraad constateert in het advies dat de organisatie en financiering van de sport nu niet toekomstbestendig is. De NLsportraad adviseert de rijksoverheid om de regie te nemen en sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Daarvoor acht de raad het noodzakelijk de sportbranche te versterken. De raad adviseert de sportbranche om te vormen naar een sport- én beweegbranche met een volwassen arbeidsmarkt.

Onder leiding van Lea Bouwmeester zijn raadsleden Leanne van den Hoek en Bernard Wientjes in gesprek gegaan over het advies en de aanbevelingen. Ondersteund door bijdragen van Erik Scherder en raadsadviseur Claudia Bokel hebben zij aan de kijkers uitgelegd welke keuzes en overwegingen de NLsportraad gemaakt heeft bij de totstandkoming van het advies. Het webinar is terug te kijken via YouTube.

Webinar bekeken door 239 personen

Er hebben 239 mensen ingelogd om het webinar te bekijken. Daarvan hebben 210 personen het grootste deel van de uitzending bekeken. Die 210 personen zijn als volgt te verdelen naar achtergrond van organisatie:

Achtergrond van organisatie
Georganiseerde sport 69
Gemeenten 45
Beleid/wetenschap 33
Advies 26
Maatschappelijke/commerciële partijen 37

Totaal

210

Prioriteit bij wetgeving

In het advies De opstelling op het speelveld presenteert de NLsportraad een plan van aanpak in drie onderdelen. Elk van die onderdelen van het plan zijn apart behandeld tijdens het webinar en daarover zijn polls ingevuld.

Het eerste onderdeel van het plan heet: versterking van de sportbranche. Daarin heeft de raad vier aanbevelingen gepresenteerd om de basis op orde te brengen. De kijkers van het webinar is vervolgens gevraagd welke van de vier aanbevelingen de hoogste prioriteit heeft. Van de mensen die hebben meegestemd met de poll vindt 45% dat de hoogste prioriteit ligt bij het maken van een sportwet, 24% bij ontwikkeling van één visie en één koepel, 18% bij professionalisering van de arbeidsmarkt en 13% bij uitbreiding van sportaccommodaties.

Als we de stemming uitsplitsen naar de achtergrond van de stemmers ontstaat onderstaande verdeling. Opvallend daarbij is dat mensen die voor een gemeente werken in hoge mate prioriteit leggen bij het maken van een sportwet. Ook de georganiseerde sport en beleid/wetenschap legt daarop de nadruk, terwijl maatschappelijk/commerciële sportaanbieders de eerste prioriteit leggen bij het maken van één visie en één koepel.

Afbeelding uitleg versterking sportbranche
* percentages zijn afgerond

Toegankelijkheid vergroten met financiële prikkels

In het tweede onderdeel van het advies ligt de nadruk op de ontwikkeling naar sport- én beweegaanbod. De raad focust op het creëren van nieuw beweegaanbod voor kwetsbare groepen en niet-sporters. De sportbranche is wat betreft de NLsportraad de geijkte partner om dit aanbod te ontwikkelen, maar daarvoor is een omslag nodig. Als de kijkers gevraagd wordt hoe de toegankelijkheid van sport en bewegen het meest kan worden vergroot, zegt 34% dat dit kan met financiële prikkels, 30% door professionele begeleiding, 19% door gemeentelijke stimulans uit armoedebeleid en 17% door innovatie van het sportaanbod.

Als we kijken naar  de achtergrond van de kijkers valt op dat beleid/wetenschap veel minder vertrouwen heeft in financiële prikkels (16%) dan in de andere mogelijkheden. Met name de georganiseerde sport (42%) en de maatschappelijke/commerciële sportaanbieders (44%) geloven juist wel in de financiële prikkels als middel om de toegankelijkheid van niet-sporters en kwetsbare groepen te vergroten. Gemeenten zien veel meerwaarde in aanhaken bij andere maatregelen, waar hun burgers al gebruik van maken (zoals armoedebeleid of Wet maatschappelijke ondersteuning).

Afbeelding toegankelijkheid van sport en bewegen voor sporters en niet-sporters in %
* percentages zijn afgerond

Werk samen met welzijn en preventie

In het derde onderdeel van het advies focust de NLsportraad op het samenwerken met andere branches. Een sterke sportbranche moet in staat zijn om optimaal samen te werken met andere branches aan een vitaal Nederland. Desgevraagd geven kijkers aan dat samenwerking met welzijn en preventie (45%) prioriteit heeft, gevolgd door onderwijs en kinderopvang (35%). Op gepaste afstand volgt bedrijfsleven en werkgevers (18%). Samenwerking met de curatieve en langdurige zorg wordt nauwelijks gescoord (2%).

Als gekeken wordt naar de achtergrond van de stemmers valt op dat ze weinig verschillen in hun prioriteiten. De georganiseerde sport legt als enige groep duidelijk meer prioriteit bij het samenwerken met onderwijs en kinderopvang (43%) dan met welzijn en preventie (34%).

Afbeelding samenwerking sportbranche met andere sectoren in % aangegeven
* percentages zijn afgerond

Veelgestelde vragen webinar

Tijdens het webinar hebben kijkers 113 vragen ingediend. Niet alle vragen konden tijdens de uitzending behandeld worden. Daarom heeft de NLsportraad de gestelde vragen gerubriceerd in verschillende categorieën/thema’s en beantwoord. Ook zijn vragen die vergelijkbaar waren tezamen beantwoord. Niet alle inbreng is letterlijk beantwoord, omdat naast veel vragen ook veel opmerkingen zijn binnengekomen. De raad neemt de opmerkingen ter kennisgeving aan.

De veelgestelde vragen en antwoorden zijn te vinden in bijgevoegd document.

Praat u mee? - Linkedin gespreksgroep

Via LinkedIn wil de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het gesprek over een toekomstbestendige sportbranche faciliteren. Wilt u ook meedoen? Wordt dan nu lid. 

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de Linkedin gesprekgroep.