Veel draagvlak voor een sportwet en voorgestelde financiële maatregelen NLsportraad

Op 7 april 2021 presenteerde de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) via een webinar het Wettelijk en financieel addendum bij het advies De opstelling op het speelveld aan geïnteresseerden van binnen en buiten de sportbranche. In het addendum werkt de NLsportraad verder uit hoe het nieuwe kabinet door middel van een stelselwet en forse investeringen een toekomstbestendig sportstelsel kan opbouwen. Daarmee wordt sport de beoogde toegankelijke publieke voorziening waarvan veel meer mensen gebruik kunnen maken dan nu het geval is. De voorgestelde maatregelen kunnen op veel bijval rekenen.

Foto webinar addendum bij De opstelling op het speelveld 7 april 2021

De NLsportraad adviseert het nieuwe kabinet om dit jaar al een begin te maken met een sportwet waarin taken en eisen worden vastgelegd voor overheid en branche. Daarnaast stelt de NLsportraad dat er oplopend structureel 970 miljoen euro per jaar nodig is voor meer professionals in de sport en het vergroten van de toegankelijkheid van de sport. Ook adviseert de raad om de komende vijf tot tien jaar jaarlijks 570 miljoen vrij te maken voor investeringen in sportaccommodaties, de openbare ruimte en innovatie in de sport. De raad stelt dat met dit pakket aan maatregelen in 2030 de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van sportvoorzieningen zodanig is verbeterd dat driekwart van de bevolking op structurele basis kan sporten en bewegen. Momenteel beweegt slechts de helft van de Nederlanders voldoende voor de gezondheid.

Webinar bekeken door 263 personen

Onder leiding van Lea Bouwmeester gingen raadsleden Bernard Wientjes en Leanne van den Hoek in gesprek over het Wettelijk en financieel addendum. Zij legden aan de kijkers uit welke keuzes en overwegingen de NLsportraad gemaakt heeft om tot een toekomstbestendig sportstelsel te komen.

Er hadden 263 mensen ingelogd om het webinar te bekijken, waarbij het overgrote deel ook het hele webinar is blijven volgen. Deze personen komen uit diverse geledingen en vertegenwoordigen verschillende organisaties: NOC*NSF en sportbonden (27%), maatschappelijke en ondernemende sportaanbieders (21%), decentrale overheden en sportservice organisaties (19%), politiek-bestuurlijk Den Haag (6%), wetenschap en opleidingen (14%) en adviesbureaus en overig (13%).

Groot draagvlak voor sportstelsel

Tijdens het webinar is op twee momenten dezelfde poll uitgevraagd. 186 personen hebben gereageerd op een of beide poll-vragen. De overgrote meerderheid (85%) gaf aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling “Voor een toekomstbestendig sportstelsel zijn een sportwet en forse investeringen nodig”. Met name maatschappelijke en ondernemende partijen (95%), NOC*NSF en sportbonden (89%) en decentrale overheden en regionale sportorganisaties (88%) zijn zeer positief over het sportstelsel en bijbehorende wetgeving en investeringen. De uitslagen laten zien dat het voorstel van de NLsportraad om van sport en bewegen een publieke voorziening te maken op veel draagvlak kan rekenen.

Sportwet en financiering in regeerakkoord

Aan het eind van het webinar hadden kijkers de gelegenheid om een zin aan te leveren voor het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Ongeveer een kwart van de kijkers geeft aan een zin te willen opnemen in het regeerakkoord over het opbouwen van een sportstelsel of het ontwikkelen van een sportwet. Eveneens ongeveer een kwart van de kijkers wil een zin opnemen waarin sport wordt verbreed tot vitaliteit.

Beantwoording vragen van het webinar

Tijdens het webinar hebben kijkers 108 vragen ingediend. Niet alle vragen konden tijdens de uitzending worden behandeld. Na afloop heeft de NLsportraad de gestelde vragen gerubriceerd in verschillende categorieën en beantwoord. Vragen die vergelijkbaar waren zijn tezamen beantwoord.

De zinnen voor het regeerakkoord en de gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden in bijgevoegd document.

Het webinar is terug te kijken via YouTube.