Verslag stakeholderbijeenkomst topsport en media

Op 26 oktober 2022 hield de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een stakeholderbijeenkomst in het kader van de analyse en toekomstscenario’s topsport en media. De NLsportraad schetst op verzoek van de minister voor Langdurige Zorg en Sport in een aantal toekomstscenario’s hoe media van invloed kunnen zijn op de maatschappelijke waarde van topsport. Op de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van sportorganisaties, mediaexperts en mediabedrijven aanwezig. Het doel was om diverse toekomstscenario’s te verkennen. Daarnaast heeft de NLsportraad de ontwikkelingen in de topsport en media die de raad door deskresearch en interviews in kaart had gebracht, bij de aanwezigen getoetst. 

Beeld: ©Giro Gelderland / Giro Gelderland

Bijeenkomst

Na de opening door commissielid Hugo van der Poel presenteerde het secretariaat de aanleiding, de aanpak en het doel van de bijeenkomst. De deelnemers stonden stil bij het denkkader van het ministerie van VWS met betrekking tot de maatschappelijke waarde van topsport, omdat dit kader leidend is voor de analyse. Van tevoren hadden zij schriftelijk de bevindingen van de deskresearch en de interviewronde ontvangen.

Ontwikkelingen

De vertegenwoordigers van de NLsportraad spraken met de stakeholders over de ontwikkelingen in de topsport en media. De aanwezigen konden zich over het algemeen vinden in de door de NLsportraad geschetste ontwikkelingen. Enkele van die ontwikkelingen zijn dat clubs, bonden en federaties steeds vaker zelf uitzenden, dat data steeds belangrijker worden, dat de fragmentatie van media toeneemt en dat technologische ontwikkelingen grote impact hebben op de beleving van de fans. De deelnemers discussieerden onder meer over de impact van de evenementenlijst uit de Mediawet op de maatschappelijke waarde van topsport, op de sportbranche en mediabedrijven.

Toekomstscenario's

De deelnemers hebben aangegeven welke ontwikkelingen zij als het belangrijkst zien in de nabije toekomst. Drie ontwikkelingen kwamen naar voren: data worden steeds belangrijker, streamingdiensten en on demand kijken worden steeds populairder en zullen verder groeien en de fragmentatie van de media neemt toe. 

Op basis van deze ontwikkelingen hebben de deelnemers toekomstscenario’s gemaakt. Ze kwamen tot verschillende scenario’s en hebben per scenario aangegeven welke effecten en gevolgen (positief en negatief) dat kan hebben. Ook schetsten ze wat elk scenario zou betekenen voor de maatschappelijke waarde van topsport. 

Vervolg

De NLsportraad past de analyse aan op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst. De raad gebruikt de in de bijeenkomst genoemde effecten en gevolgen van de verschillende scenario’s bij het maken van definitieve toekomstscenario’s. De definitieve analyse verwacht de raad in februari te kunnen aanbieden aan de minister van Langdurige Zorg en Sport. 

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NLsportraad (secretariaat@nlsportraad.nl, 070-340 72 73).