Het speelveld van de sport - NLsportraad publiceert discussienota met beleidsscenario’s voor de sport

Op verzoek van de partners van het Nationaal Sportakkoord – het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) - heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) beleidsscenario’s geschetst voor de organisatie en financiering van de sport in de toekomst. Het resultaat presenteert de NLsportraad in de discussienota Het speelveld van de sport . Hoewel de gevolgen van de coronacrisis voor de sportbranche nog niet bekend zijn, vindt de raad het belangrijk om juist nu na te denken over sport in de toekomst. De discussienota is gebaseerd op een aantal analyses en verkenningen die de NLsportraad gelijktijdig met de discussienota publiceert.

Het speelveld van de sport

Foto van de sport

De NLsportraad constateert in de discussienota dat de sportbranche een grote diversiteit kent en een overkoepelend orgaan mist. De rol van de overheden ten opzichte van de branche is diffuus. Welke publieke taken er zijn voor sport, of wat de verantwoordelijkheid is van de branche, is nergens gedefinieerd. Uniform beleid ontbreekt. Dit leidt tot grote lokale verschillen en veranderingen in de tijd.
Het grote draagvlak voor sport en de maatschappelijke waarde van sport vormen een sterk uitgangspunt. Als het kwaliteitsniveau van de branche als geheel toeneemt, biedt dit kansen op meer samenwerking met andere sectoren zoals kinderopvang, onderwijs en zorg.

Fitheid van de sport

Maatschappelijke opgaven en externe ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en digitalisering van de samenleving, vormen een kans als de sportbranche deze naar zijn hand weet te zetten, maar een bedreiging als de branche er niet (tijdig) op inspeelt. Ook de overheid zal rekening moeten houden met kansen en bedreigingen voor de sport. Gebeurt dat niet, dan zal de sportdeelname en sportbeleving mogelijk afnemen - en daarmee uiteindelijk ook de maatschappelijke waarde van sport.

Speelruimte voor sport

De NLsportraad heeft in vier beleidsscenario’s de verschillende beleidskeuzes geschetst voor de toekomstige organisatie en financiering van de sport: (1) sport als basisvoorziening; (2) sport als panacee; (3) sport als vrije markt, en (4) sport als maatschappelijk ondernemen.

Met de vier beleidsscenario’s tackelt de raad twee langer lopende kwesties: (a) is sport nu vooral een private of een publieke verantwoordelijkheid, en (b) is sport een doel op zich of is het een middel om andere doelen te bereiken – bijvoorbeeld voor welzijn, gezondheid, onderwijs of economie?

In ieder scenario laat de raad zien hoe de sterke en de zwakke punten van de sportbranche zich ontwikkelen en welke mogelijke gevolgen er zijn voor de sportdeelname en sportbeleving van de bevolking. Op verzoek van de partners beziet de NLsportraad ook in welke scenario’s de ambities van het Nationaal Sportakkoord het best uitpakken.

Beleidsscenario's. Sport is doel / Sport is publiek / Publiek-private samenwerking:  1 Sport als basisvoorziening. Sport ent topsport. Overheidstaak in vrije tijd. Honderd procent overheidsfinanciering. Sport is middel / Sport is publiek / Gereguleerde markt: 2 Sport als panacee. Sport, topsport en bewegen. Overheidstaak in vrije tijd, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang. Honderd procent overheidsfinanciering. Sport is doel / Sport is privaat / Publiek-private samenwerking: 3 Sport als vrije markt. Sport en topsport. Vrije markt. Honderd procent financiering uit de markt. Sport is privaat / Sport is middel / Gereguleerde markt: 4 sport als maatschappelijk ondernemen. Sport, topsport en bewegen. Vrije markt. Honderd procent financiering uit de markt.

Randvoorwaarden

Naast de scenario’s benoemt de NLsportraad vier randvoorwaarden die in ieder scenario moeten worden vervuld:

  • branchevisie en branchevertegenwoordiging;
  • ordening markt en overheid;
  • transparantie en good governance;
  • professionalisering arbeidsmarkt.

Discussieronde

De NLsportraad wil deze zomer met experts en stakeholders in gesprek over de geschetste beleidsscenario’s in verschillende (online) bijeenkomsten. De opbrengsten van de discussieronde verwerkt de NLsportraad in een advies met een voorkeursscenario, dat de raad in het najaar van 2020 zal publiceren. Meer informatie over de interactieve (online) bijeenkomsten op 26 augustus en 2 september van 13:30 - 14:45 uur vindt u hier.