NLsportraad wil haalbaarheid grote sportevenementen in Nederland vergroten

De Nederlandse Sportraad is er voorstander van om serieus te bezien of in Nederland ook mega- en multisportevenementen kunnen worden georganiseerd. Dat komt naar voren in het vandaag gepresenteerde werkprogramma van de raad. De raad wil bezien of een evenement zoals de Olympische Spelen kan fungeren als stip op de horizon die inspireert, activeert en ambities bundelt op sport en andere terreinen.

Met het advies om een gewaagd doel te stellen wil de raad prikkelen, een gezamenlijke ambitie creëren en samenwerking op gang brengen tussen sport, overheid, bedrijfsleven en andere sectoren. De raad is ervan overtuigd dat de kracht van sport op vele terreinen beter kan worden benut en ziet het als zijn taak om hierover te adviseren.

De raad adviseert de gezamenlijke ambities vast te leggen in een nationaal sportakkoord: een stevig en langdurig partnership van sport, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid met een gedeelde, integrale langetermijnvisie. Ook is het nationaal sportakkoord geschikt om de interdepartementale samenwerking te verbeteren en het draagvlak voor sport onder de bevolking te vergroten.

Op basis hiervan adviseert de NLsportraad het kabinet over verbindingen van sport met andere thema’s zoals gezondheid, integratie, onderwijs en economie. Samenwerking tussen sport en andere beleidsterreinen kan ook door knelpunten zijn ingegeven, bijvoorbeeld op het terrein van fiscus en regelgeving.

Specifieke aandacht houdt de NLsportraad voor het vergroten van het rendement van sportevenementen.  Daarbij acht de NLsportraad het essentieel dat, ook nu het economisch tij gunstiger is, kostenbewust met evenementen wordt omgegaan. Grote sportevenementen dienen met bedrijfsmatige professionaliteit en op Nederlandse maat te worden georganiseerd zodat zij niet ten koste gaan van de belastingbetaler. Deze insteek past in de huidige tijdsgeest en in de internationale context.