Bijeenkomst adviestraject pedagogisch klimaat in de sport

Het is essentieel dat volwassenen die kinderen bij het sporten begeleiden zelfreflectie tonen en bereid zijn te leren. Ook scholing van trainers, officials en bestuurders is belangrijk om deskundigheid op pedagogisch gebied te bevorderen. Deze en andere bevindingen kwamen 6 december naar voren op een bijeenkomst die Nederlandse Sportraad (NLsportraad) organiseerde voor professionals uit het veld die zich bezighouden met het pedagogisch klimaat in de sport.

Foto bijeenkomst
Beeld: pixabay

De adviescommissie pedagogisch sportklimaat van de NLsportraad heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het advies over verbetering van het pedagogisch klimaat in de sport. De NLsportraad vindt het belangrijk dat dit advies goed aansluit bij de praktijk. Ook vindt de raad het belangrijk om de visie en aanbevelingen te toetsen bij de praktijk. Daarom organiseerde de NLsportraad op 6 december j.l. een bijeenkomst met experts uit het sport- en beweegveld, onder wie onderzoekers, sportpedagogen, beleidsmakers en (buurtsport)coaches.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde het secretariaat van de NLsportraad de voortgang van het adviestraject. De NLsportraad besprak met de aanwezigen de hoofdlijnen van de conclusies die uit de analyses waren getrokken. Daarnaast werd een eerste aanzet voor een visie op een pedagogisch sportklimaat in de toekomst gedeeld en zijn er opties voor aanbevelingen aan de minister van sport gepresenteerd. De visie en de aanbevelingen leidden tot een levendige en bevlogen bijeenkomst, waarin de aanwezigen veel onderling discussieerden. Uit de gesprekken bleek dat de bijdrage die de sport- en beweegsector zou kunnen leveren aan de (sportieve) opvoeding van kinderen vele aspecten kent en dat daarover verschillende meningen heersen.

De aanwezigen konden zich over het algemeen vinden in de visie van de adviescommissie: aan de basis van de jeugdsport moet een pedagogisch klimaat staan. Ze ondersteunden het idee dat daarvoor een aantal basisvoorwaarden nodig zijn. Voor de invulling daarvan deden ze suggesties; de adviescommissie neemt die mee in het conceptadvies dat zij aanbieden aan de NLsportraad. De deelnemers gaven de commissie een boodschap mee voor de aanbevelingen aan de minister: in de sport is de angst groot vrijwilligers te verliezen door te veel eisen te stellen aan hun opleiding. Anderzijds denken deelnemers dat het vrijwilligers juist ook kan helpen meer plezier in hun taken te hebben om hun competenties en deskundigheid te vergroten. De wijze en toon waarop de NLsportraad de aanbevelingen uitlegt is dus belangrijk. De commissie neemt alle informatie en overwegingen mee in het afronden van het adviestraject.

Vervolg

De adviescommissie pedagogisch sportklimaat komt begin volgend jaar opnieuw bij elkaar om het advies verder te schrijven en af te ronden. Tussentijds wordt ook de NLsportraad al bij de hoofdlijnen betrokken. De bedoeling is om het advies in maart 2023 aan te bieden.

Heeft u nog informatie of ervaringen die u graag wilt meegeven aan de commissie en de raad? Mail dan gerust naar info@nlsportraad.nl of bel met 070-3407273 en vraag naar Tessa van der Velden of Annet Tiessen-Raaphorst.