Vacature voorzitter Nederlandse Sportraad (0,2)

Door het vertrek van de huidige voorzitter Michael van Praag is de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) met ingang van 1 januari 2024 op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Logo Nederlandse Sportraad

Over de NLsportraad

De NLsportraad is een onafhankelijk adviescollege dat zich richt op het versterken van de betekenis van topsport, breedtesport en bewegen voor de samenleving. De NLsportraad heeft als taak om de minister van Langdurige Zorg en Sport, overige leden van het kabinet en de Staten-Generaal te adviseren over sport en sportgerelateerde vraagstukken. Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, relevant, wetenschappelijk onderbouwd en praktisch uitvoerbaar.

Sinds 1 januari 2023 is de NLsportraad een permanent adviescollege, zoals vastgelegd in de Wet op de Nederlandse Sportraad. In 2024 maakt de NLsportraad onder leiding van een nieuwe voorzitter een nieuw meerjarig werkprogramma. Jaarlijks actualiseert de raad het werkprogramma en levert gemiddeld drie gevraagde en/of ongevraagde adviezen. Daarnaast produceert de raad andere producten zoals briefadviezen, artikelen en columns. 

De NLsportraad bestaat uit negen leden en een voorzitter en vergadert één keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden. De raadsleden hebben verschillende expertise, ervaring en achtergronden waarmee de raad in staat is om te adviseren over verschillende maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport en bewegen.

De functie

De voorzitter beschikt over actuele kennis en ervaring van breedtesport, topsport en bewegen en daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Hij/zij wordt door de sportsector als een autoriteit gezien en is in staat om de NLsportraad op overtuigende wijze te representeren.

De voorzitter is gewend om in de publiciteit te treden, kan de visie van de NLsportraad uitdragen, is zich bewust van tegengestelde belangen van stakeholders en draagt de verantwoordelijkheid om de regering en de Staten-Generaal onafhankelijk te adviseren. De voorzitter is verbindend, niet alleen naar de raad en het secretariaat, maar ook naar partijen in de sportsector, de politiek en overheid op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hij/zij heeft nauw contact met de secretaris-directeur en vertegenwoordigt de raad in gesprekken met de minister en ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Functieprofiel

Kijk hier voor een uitgebreid functieprofiel met meer informatie over de taken en honorering van de voorzitter van de NLsportraad.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Vos (Chasse Executive Search) op  06-237 37 381 of met Pleun van Engen (Algemene Bestuursdienst) op 06-298 00 144. 

U kunt reageren door uw curriculum vitae plus motivatie te sturen naar Monique de Vos moniquedevos@chassesearch.nl en Pleun van Engen Pleun.Engen@minbzk.nl.  U kunt reageren op deze vacature tot en met 4 juni 2023.

In de eerste helft van juni vinden verkennende pre-selectiegesprekken plaats (Chasse Search/ABD). In de tweede helft van juni vinden selectiegesprekken plaats door de selectiecommissie (NLsportraad/VWS). Na draagvlakgesprekken en een uitgebreide screening (referentiegesprekken/VOG) vindt benoeming plaats door de Ministerraad op voorspraak van de minister van VWS, Ernst Kuipers.