Analyse Stand van zaken rondom bewegen

Voor het adviestraject Bewegen tijdens de levensloop heeft de NLsportraad op basis van deskresearch de stand van zaken rondom beweegarmoede in Nederland in kaart gebracht. Uit de analyse Bewegen tijdens de levensloop blijkt dat de afgelopen decennia veel interventies ter stimulering van bewegen zijn opgezet, voornamelijk vanuit de sport/vrijetijdscontext. Sinds enkele jaren is er ook beleid ter stimulering van het fietsen. Van veel beleidsmaatregelen kan het effect niet goed vastgesteld worden, mede doordat er geen (goed) evaluatieonderzoek wordt gedaan vanwege kleinschaligheid, gebrek van kennis of financiën en omdat een onderzoek met experimentele en controlegroep lastig uitvoerbaar is.

Afbeelding waarop het aantal uren per dag besteed aan zitactiviteiten naar leeftijd is aangegeven uit 2021 de bron is  zitgedrag sport en bewegen in cijfers

Figuur 6 Uren per dag besteed aan zitactiviteiten naar leeftijd, 2021. 
Bron: Zitgedrag | Sport en bewegen in cijfers

Deze interventies hebben er niet toe geleid dat Nederlanders structureel voldoende bewegen. Tussen 2001 en 2020 nam het wel toe, maar nog steeds bewoog slechts de helft voldoende volgens de beweegrichtlijnen. Sinds corona is de beweegarmoede nog meer toegenomen. Vooral jongeren tussen 12-18 jaar, mensen met een lagere sociaaleconomische positie of een slechtere gezondheid en ouderen bewegen te weinig. Daarnaast zijn het vooral de hoger opgeleiden die veel tijd zittend doorbrengen.

Deze constateringen vormen voor de NLsportraad een bouwsteen voor het adviestraject. De raad is momenteel bezig met een verdiepende kwalitatieve analyse, waarvoor diverse focusgroepen worden georganiseerd. Daarnaast organiseert de raad in de zomer bijeenkomsten met en over 65-plussers. Publicatie van het advies is voorzien begin 2024.

Als u meer wilt weten over dit adviestraject, dan verwijzen we u graag naar de adviespagina van Bewegen tijdens de levensloop.