“Niemand is tegen bewegen, maar ervóór zijn is echt wat anders”

Dit is een van de uitkomsten van de focusgroepen die de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) hield voor het adviestraject Bewegen tijdens de levensloop. De raad kijkt terug op vier geslaagde focusgroepen en dankt van harte 53 enthousiaste geïnteresseerden en professionals uit verschillende domeinen en beroepsgroepen voor hun bijdrage. In het adviestraject gaat de raad in op de vraag hoe voldoende bewegen voor iedereen een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven kan zijn. 

Foto bijeenkomst bewegen tijdens de levensloop waarop mensen staan en een oefening doen

Terugblik op focusgroepen voor advies Bewegen tijdens de levensloop

In iedere focusgroep stond één beweegomgeving centraal. De beweegomgevingen hadden een relatie met de verschillende levensfasen. Zo is in vier bijeenkomsten gesproken over bewegen in en rondom opvang en onderwijs, de woon- en leefomgeving, de werkomgeving en de zorgomgeving.

De deelnemers gingen in twee rondes met elkaar in gesprek om de stand van zaken duidelijk te krijgen. Daarbij gold een onderverdeling in cultuur, structuur en werkwijze. Op grond van dezelfde verdeling bespraken ze wat in de toekomst gestart, gestopt of veranderd zou moeten worden. 

Uit de bijeenkomsten kwamen veel verschillende aandachtspunten naar voren. Sommige hoorden we in meerdere sessies:

  • Niemand is tegen bewegen, maar ervóór zijn is echt wat anders. Andere prioriteiten of vraagstukken staan vaak hoger op de agenda.
  • Bewegen is iets anders dan sport – veel mensen die onvoldoende bewegen laten zich door de gedachte dat ze aan sport moeten doen afschrikken om actief te worden. Enerzijds creëren ze zelf te hoge verwachtingen (waardoor ze niet in beweging komen), anderzijds is de taal van de sport- en beweegprofessionals nog te veel op sport gericht.
  • De huidige maatschappij is te veel ingericht op langdurig zitten en niet-bewegen. Technologische ontwikkelingen, zoals e-bikes, kunnen heel handig zijn voor mensen die het echt nodig hebben. Voor mensen die juist in beweging moeten blijven, zijn ze funest.
  • De omvang en inrichting van de openbare ruimte, speelpleinen en gebouwen moeten uitnodigen om te bewegen. Dat is nu vaak nog niet het geval. Er is te weinig ruimte voor spelen en bewegen. Daarbij is veiligheid te vaak het uitgangspunt. Maar een omgeving moet ook uitdagen om te bewegen. Voor kinderen is deze uitdaging tot risicovol spelen belangrijk om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Maar ook volwassenen en ouderen worden met spel makkelijker verleid om in beweging te komen en te blijven, in een zorgomgeving, de woonomgeving en de werkomgeving.
  • Uit alle groepen kwam naar voren dat het stimuleren van bewegen een integrale opgave is. Er is een wisselwerking tussen individueel gedrag en omgeving: de fysieke omgeving (de school, de zorginstelling, de werkplek), de organisatie eromheen en het belang dat daar aan een gezonde leefstijl wordt gehecht.
  • Organisaties zijn zich steeds meer bewust van het belang van bewegen, maar besteden er nog te weinig (structureel) aandacht aan. Andere onderwerpen of maatschappelijke ontwikkelingen krijgen vaak prioriteit boven een gezonde leefstijl. Voorbeelden daarvan zijn productiviteit in de werkomgeving, cognitieve ontwikkeling in het onderwijs, effectiviteit in de zorgomgeving of voorrang voor de auto in de leefomgeving.
  • In alle omgevingen zijn veel goede praktijkvoorbeelden te vinden om bewegen te stimuleren. Ook zijn er subsidiemaatregelen opgezet om dit te faciliteren. Deze worden nog onvoldoende gebruikt.
  • Het is nodig om een langetermijnperspectief te creëren. Dat moet worden uitgewerkt in gedeelde doelen en bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling en financiering. Dit vereist samenwerking, over de eigen opgave heen, van alle relevante spelers in de samenleving. Wisselingen in de politiek (in ieder geval elke vier jaar) en verloop van mensen en kennis maken dit lastig.

Vervolg

De adviescommissie maakt met behulp van alle opgehaalde informatie een kwalitatieve analyse van de stand van zaken. Vervolgens denkt de commissie na over mogelijke aanbevelingen en doet zij advies aan ministers van betrokken departementen. Het advies Bewegen tijdens de levensloop wordt naar verwachting begin 2024 aangeboden.

Vragen of meer informatie?

Als u vragen hebt over het adviestraject of informatie wilt meegeven aan de adviescommissie, mail dan gerust naar info@nlsportraad.nl of bel met 070-3407273 en vraag naar Annet Tiessen-Raaphorst, Freek Hermens of Wendy van Merrebach.