Analyse Nederland op de kaart

Beeld: Things to make and do

Aanleiding

Bij de oprichting is de Nederlandse Sportraad gevraagd om te adviseren over het rendement en de impact van grote sportevenementen en over een evenementenkalender op de langere termijn.

Alvorens hierover te adviseren, heeft de NLsportraad besloten eerst een grondige analyse te maken van grote sportevenementen in Nederland.

Advies

In totaal heeft de NLsportraad 25 grote sportevenementen van de afgelopen vijf jaar geanalyseerd. De resultaten van de analyse zijn in mei 2017 gepubliceerd in het rapport ‘Nederland op de kaart’. Alle 25 grote sportevenementen zijn langs dezelfde meetlat gelegd waarbij het bereik, de organisatie, de strategie, het proces, de businesscase en de economische en maatschappelijke impact onder de loep zijn genomen. Daarnaast zijn de rand­voorwaarden geïnventariseerd en is de onderlinge samenwerking en kennisdeling tussen evenementen in kaart gebracht.

De diversiteit onder de 25 grote sportevenementen is groot Toch meent de NLsportraad een aantal conclusies te kunnen trekken:

  • de waarde van sportevenementen voor de samen­leving is groot en dat geldt ook voor de economische impact. Voor de maatschappelijke impact is meer aandacht nodig;
  • de organisatie van sportevenementen is professioneel. Echter, niet altijd is sprake van een samenwerkingsverband in de driehoek van overheid, sport en bedrijven;
  • de businesscase van verreweg de meeste sportevenementen is sluitend en de financiële balans gezond. De bijdragen van consumenten, overheden en bedrijven aan sportevenementen variëren enorm en de onderbouwing en verantwoording van deze bijdragen is niet altijd duidelijk;
  • een aantal evenementenorganisatoren en stake­holders heeft sterke ambities. Het ontbreekt echter aan een gezamenlijke agenda, een integraal beleidskader en intensieve samenwerking om de ambities vleugels te geven;
  • de randvoorwaarden voor de organisatie van grote sportevenementen zijn niet optimaal: er is veel regeldruk en het fiscaal klimaat is niet gunstig voor de 'in kind' en 'in cash' bijdragen van burgers en organisaties.

Standpunt

Vanwege de demissionaire status van het kabinet in mei 2017 heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het rapport destijds zonder standpunt aan de Tweede Kamer doorgezonden.

Vervolg

De conclusies van ‘Nederland op de kaart’ hebben ertoe geleid dat de NLsportraad een focus heeft gelegd op het geven van de volgende adviezen:

Monitoring na 2017

De Nederlandse Sportraad heeft de monitoring van grote sportevenementen na mei 2017 gecontinueerd. Dit betreft zowel gesubsidieerde als commerciële sportevenementen. Als voldoende nieuwe data zijn verzameld, zal een vervolg op de publicatie ‘Nederland op de kaart’ worden uitgebracht. De monitoring geschiedt op vergelijkbare wijze, zodat kan worden bezien of sprake is van de gewenste stijgende lijn in de organisatie van grote sportevenementen.

Beeld: Robin Utrecht
De NLsportraad organiseert een sessie over grote sportevenementen in het stadhuis van Rotterdam (Rotterdam, 7 december 2016)