Brief aan de informateur

Aanleiding

Tijdens de kabinetsformatie van het kabinet Rutte-III heeft de Nederlandse Sportraad een brief geschreven aan de informateur. In deze brief onderstreept de NLsportraad het belang van sport voor de samenleving en geeft de NLsportraad prioriteiten mee voor het nieuwe regeerakkoord.

Advies

De NLsportraad noemt vier goede redenen voor het nieuwe kabinet om in sport en bewegen te investeren:

 • sport omdat het bindt;
 • sport omdat het gezond is;
 • sport omdat het rendeert;
 • sport omdat het inspireert.

Vervolgens signaleert de NLsportraad een aantal knelpunten. De belangrijkste op een rij:

 • kwetsbare groepen nemen veel minder deel aan sport dan gemiddeld;
 • over de gehele linie bewegen Nederlanders onvoldoende voor hun gezondheid;
 • de sportinfrastructuur komt in zwaar weer door toenemende vrijwilligerstekorten en afnemende financiële reserves;
 • de randvoorwaarden voor sport zijn niet optimaal; de Wet markt en overheid beknelt de oorspronkelijke positie van de sport, er is veel regeldruk vanuit andere beleidsterreinen en er heerst een ongunstig fiscaal klimaat;
 • rollen en taken van partners in de sport – waaronder van de overheid – zijn onduidelijk en het ontbreekt aan structurele samenwerking tussen partners.

Prioriteiten voor het nieuwe kabinet zijn wat de NLsportraad betreft:

 • het aanstellen van een coördinerende bewindspersoon voor sport en bewegen;
 • het ontwikkelen van een integrale, interdepartementale en ambitieuze beleidsnota voor sport en bewegen;
 • het smeden van partnership van landelijke partijen bij gezamenlijke doelen, bijvoorbeeld door middel van een sportakkoord; een gezamenlijke evenementenkalender maakt hier onderdeel van uit;
 • het opplussen en toetsen van de sportbegroting van de rijksoverheid op marktfalen en rendement; het bezien van de rijksbijdrage in verhouding tot de algehele organisatie en financiering van de sport;
 • het borgen van de (ongeschreven) publieke taken op het gebied van sport en bewegen, bijvoorbeeld in de Wet Publieke Gezondheid of de Wet maatschappelijke ontwikkeling. Dit is des te prangender als er ten gevolge van het Bridport arrest een aanzienlijke bijdrage voor sport wordt toegevoegd aan het gemeentefonds;
 • het creëren van een gunstig en eenduidig fiscaal klimaat voor de in cash en in kind investeringen in sport van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Vervolg

Tijdens de kabinetsformatie heeft de NLsportraad in de zomer van 2017 nogmaals aandacht gevraagd voor het belang van met name het afsluiten van een nationaal sportakkoord. In het najaar van 2017 heeft de NLsportraad verheugd gereageerd toen bleek dat het voornemen voor een sportakkoord was opgenomen in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

In het verlengde van de brief aan de informateur heeft de NLsportraad besloten onder andere de volgende adviezen uit te geven: