BTW op sportopleidingen

Aanleiding

De Nederlandse Sportraad signaleert dat financiële en fiscale maatregelen bedoeld voor bedrijven en professionele organisaties niet altijd goed uitpakken voor vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen. Aanleiding voor dit eerste (brief)advies van de NLsportraad eind 2016 aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en staatssecretaris Wiebes van Financiën is de wijziging van het Onderwijsbesluit waarmee de vrijstelling van btw op sportopleidingen mogelijk komt te vervallen.

Advies

De NLsportraad adviseert de vrijstelling van btw op sportopleidingen te handhaven, of anders een compensatieregeling te treffen zoals ook is gebeurd met de energiebelasting voor sportverenigingen.

Daarnaast adviseert de NLsportraad een analyse uit te voeren waarbij financiële en fiscale maatregelen worden bezien vanuit sportperspectief. De NLsportraad noemt als voorbeelden van maatregelen die in dat kader zouden moeten worden bezien: de  ecotax, de btw op sportaccommodaties en kantineomzet, het onkostenforfait voor vrijwilligers, de belasting op giften en legaten en de belasting op inkomsten van topsporters, het Bridportarrest, de introductie van de Wet markt en overheid en de hervorming van de loterijen. De NLsportraad is van mening dat maatregelen de sportverenigingen en vrijwilligers zouden moeten ondersteunen en niet belemmeren.

Standpunt

Het advies van de NLsportraad is uitgebracht op 20 november 2016 en op 26 december 2016 door de minister van VWS aan de Tweede Kamer gezonden. In zijn reactie van 27 februari 2017 geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat hervorming van belastingmaatregelen nodig is vanwege Europese btw-richtlijnen. Desalniettemin zal hij de gevolgen voor het Onderwijsbesluit nauwlettend bezien.

Een analyse vanuit sportperspectief alleen is de staatssecretaris van Financiën niet van plan om te maken. Wel houdt hij oog voor de gevolgen van individuele maatregelen. Hij geeft aan samen met de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) onderzoek te doen naar de nadelige gevolgen van het Bridportarrest voor gemeenten, sportstichtingen en sportverenigingen. Nadere maatregelen acht hij voorbehouden aan het volgende kabinet.

Vervolg

Het kabinet Rutte-III heeft besloten de gevolgen van het Bridportarrest te compenseren. In het Belastingplan 2019 wordt aangekondigd dat de sportvrijstelling in Nederland per 1 januari 2019 in lijn wordt gebracht met de EU-richtlijnen. Het nadelig gevolg daarvan wordt gecompenseerd met een subsidieregeling voor sportverenigingen en een specifieke uitkering voor gemeenten. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend tot 1 mei 2019.

De NLsportraad blijft oog houden voor financiële en fiscale vraagstukken in de sport. Dit leidt onder andere tot de volgende adviezen: