Nederland evenementenland?

Bijeenkomst bondsdirecteuren Michael van Praag
Beeld: ©nvt / Waldemar Wessels

Aanleiding

Bij de oprichting in 2016 is aan de Nederlandse Sportraad gevraagd om te adviseren over een strategische evenementenkalender voor Nederland. In november 2017 heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport aan de NLsportraad gevraagd welke toonaangevende sportevenementen hij zou kunnen ondersteunen. De NLsportraad heeft deze adviesaanvraag aangegrepen om na te denken over een strategische evenementenagenda en, hiervan afgeleid, een nieuw beleidskader sportevenementen voor de rijksoverheid.

Voorafgaand aan de advisering heeft de NLsportraad eerst een analyse gemaakt van grote sportevenementen. In het rapport ‘Nederland op de kaart’ concludeert de raad dat in Nederland veel energie en potentieel is voor het organiseren van grote sportevenementen. Ook is er voor de grote evenementen die in Nederland worden georganiseerd doorgaans veel publieke belangstelling en waardering.

Voortgangsbrief

Op 27 september 2018 heeft de NLsportraad een voortgangsbrief gestuurd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. In deze brief zijn adviezen gegeven voor de korte termijn. De NLsportraad heeft onder andere geadviseerd om in 2019-2020 voorrang te geven aan subsidieverlening voor Olympische Kwalificatietoernooien (OKT’s) en subsidie mogelijk te maken voor verzamelde Nationale Kampioenschappen (NK’s). De minister heeft het tussentijdse advies vrijwel onmiddellijk na ontvangst met een standpunt aan de Tweede Kamer doorgestuurd. De minister wil het mogelijk maken om subsidie te verlenen voor OKT’s, maar acht subsidieverlening aan NK’s niet passend in het huidige beleidskader.

Standpunt

Op 1 april 2019 heeft de NLsportraad het advies ‘Nederland evenementenland?’ verzonden aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Op 19 april heeft de minister het advies mede namens de staatssecretaris aan de Tweede Kamer gestuurd. In de aanbiedingsbrief schrijft de minister: “Het advies bevat belangrijke aanbevelingen voor de uitwerking van het evenementenbeleid in Nederland na 2020. Ik zal deze aanbevelingen in afstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat betrekken in de uitwerking van de zesde ambitie van het sportakkoord ‘topsport die inspireert!’.” In het najaar van 2019 zal de minister de Tweede Kamer hierover verder informeren.

Advies

De NLsportraad adviseert minister Bruins en staatssecretaris Keijzer van economische Zaken en Klimaat om samen met partners een Nationale Sportevenementenagenda te maken. Met een gezamenlijke Nationale Sportevenementenagenda kan meer rendement worden gehaald uit terugkerende en eenmalige sportevenementen. Het kabinet speelt daarbij een richtinggevende, verbindende en faciliterende rol.

Bij het vormgeven van de sportevenementenagenda staat wat betreft de NLsportraad The Dutch approach centraal: het efficiënt, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en duurzaam organiseren van sportevenementen met maximale economische en maatschappelijke impact. De NLsportraad adviseert een track record op te bouwen van aansprekende sportevenementen om zo van Nederland een echt evenementenland te maken. De NLsportraad adviseert de minister en staatssecretaris vooral te investeren in multi-sport/multi-city-sportevenementen. Door sportevenementen te spreiden, kunnen inwoners in het hele land van sportevenementen genieten. Bovendien wordt de samenwerking tussen partijen bevorderd en de gezamenlijke kennis en ervaring verder opgebouwd. Samenwerking is volgens de NLsportraad cruciaal om in de toekomst aansprekende sportevenementen binnen te kunnen halen.

Verder adviseert de NLsportraad sportevenementen van internationale allure die jaarlijks in Nederland worden georganiseerd, zoals de TT in Assen of de Nijmeegse Vierdaagse, als sporterfgoed te betitelen. Op die manier wordt erkend dat deze evenementen van hoge kwaliteit zijn en van bijzondere waarde voor Nederland. Erkenning als sporterfgoed kan helpen bij (duurzame) financiering en efficiënte facilitering door de overheid.

Daarnaast adviseert de NLsportraad om het idee van een fonds en/of een garantiefonds voor sportevenementen verder uit te werken, waarmee de publiek-private samenwerking rond sportevenementen verder wordt gestimuleerd.

Commissie

Ten behoeve van de totstandkoming van het advies is een commissie ingesteld. Deze commissie is samengesteld uit raadsleden met ervaring op het gebied van evenementen en externe adviseurs met een internationaal perspectief.

Vervolg

De NLsportraad heeft de publicatie van het advies Nederland evenementenland?  afgestemd op de gesprekken die minister Bruins met partners zal voeren over het deelakkoord ‘Topsport die inspireert’ van het Nationaal Sportakkoord.

De NLsportraad heeft hier twee vervolgadviezen aan gekoppeld die een bijdrage kunnen leveren aan het betreffende deelakkoord:

Beeld: ©nvt / Waldemar Wessels