Van zorg naar preventie: de rol van zorgverzekeraars bij het stimuleren van bewegen en sport

Nederlanders bewegen steeds minder. Als gevolg hiervan neemt de fysieke, mentale en sociale gezondheid af. Mensen zijn kwetsbaarder voor ziektes en ervaren over het algemeen een minder goede kwaliteit van leven. Studies geven duidelijk aan dat jong en oud méér moeten gaan bewegen en sporten om positieve gezondheid te bevorderen. Sport en bewegen is daarmee geen hobby, maar een noodzaak.

Foto fietsende moeder met kind achterop en kind op de fiets ervoor

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) pleitte in een eerder advies, ‘De opstelling op het speelveld’, al voor extra interventies om in 2030 minstens 75% van de bevolking voldoende te laten bewegen volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Om dit doel te realiseren moeten op allerlei vlakken - sportvoorzieningen, openbare ruimte, professionalisering, innovatie en toegankelijkheid - flinke investeringen worden gedaan en is het nodig om een sterke beweegbranche op te zetten. Iedereen lijkt zich voor dit doel te willen inzetten, maar de daadwerkelijke stap richting uitvoering blijkt lastig. 

Tijdens het schrijven van ‘De opstelling op het speelveld’ en het bijbehorende wettelijk en financieel addendum discussieerde de raad over wat zorgverzekeraars kunnen betekenen om meer mensen te stimuleren om te gaan sporten en bewegen. In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dit geeft zorgverzekeraars een interessante uitgangspositie omdat zij hiermee de potentie hebben om invloed uit te oefenen op de gezondheid van de gehele bevolking. Daarnaast zijn er op dit moment binnen het huidige zorgverzekeringsstelsel maar enkele (para)medische vormen van beweging verzekerd. Deze ruimte geeft zorgverzekeraars de unieke kans om bij te dragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl door middel van bewegen, waaronder sport. De NLsportraad geeft hier met dit adviestraject aandacht aan. 

Aanpak van het adviestraject

In het voorjaar van 2023 is de NLsportraad begonnen met oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden voor het stimuleren van bewegen en sporten met behulp van zorgverzekeraars binnen het huidige zorgstelsel. Het oriënterend onderzoek is gedaan door middel van deskresearch en interviews met verschillende experts. Inmiddels heeft de raad besloten om een advies uit te brengen.

Adviestraject

Op basis van de bevindingen uit het oriënterende onderzoek heeft de NLsportraad een startnotitie voor het adviestraject vastgesteld. 

In het adviestraject gaat de raad in op de vraag hoe zorgverzekeraars binnen het huidige stelsel bij kunnen dragen aan het doel om meer Nederlanders (meer) te laten sporten en bewegen. Binnen deze vraag kijkt de NLsportraad wat zorgverzekeraars momenteel al doen, wat ze willen en kunnen en waar de knelpunten zitten. De raad wil de rijksoverheid daarbij adviseren over de rol die zij daarin kan en moet vervullen.  

Gedurende het adviestraject zoekt de raad actief het gesprek met stakeholders en experts op. Naast verschillende interviews, wil de raad via werksessies in gesprek gaan met experts om conclusies en aanbevelingen te toetsen.
De verwachting is dat het advies eind 2023 wordt afgerond.

Commissie

Voor het adviestraject Van zorg naar preventie nemen namens de raad Bernard Wientjes, Elke Snijder en Paul Depla plaats in de commissie.

Verhouding tot het advies ‘Bewegen tijdens de levensloop’ en andere adviezen

Dit advies hangt samen met verschillende andere adviezen van de NLsportraad. Het vloeit voort uit De opstelling op het speelveld en heeft raakvlakken met de brief over gezondheidsbescherming en het adviestraject Bewegen tijdens de levensloop.

Voor het adviestraject Bewegen tijdens de levensloop wordt momenteel onderzocht hoe voldoende bewegen voor iedereen een normaal onderdeel van het dagelijks leven kan zijn/worden. Het advies Van zorg naar preventie gaat specifiek over de middelen en mogelijkheden die zorgverzekeraars hebben om bij te dragen aan het voldoende sporten en bewegen.

Meer informatie

Voor meer informatie of het delen van ideeën of ervaringen kunt u contact opnemen met Tessa van der Velden en Guido van Reeken van het secretariaat via info@nlsportraad.nl of 070-340 72 73.