Contact met de NLsportraad

De Nederlandse Sportraad staat open voor input van iedereen, zowel over de voorgenomen adviezen als over nieuwe vraagstukken voor in de nabije toekomst. De raad behandelt alle ingekomen stukken in de daarop volgende raadsvergadering. U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat NLsportraad via info@nlsportraad.nl

Bent u journalist en wilt u meer weten over adviezen van de NLsportraad, de raad of het secretariaat? Dan kunt u contact opnemen met de woordvoerder NLsportraad, Margriet Bokhorst, zij is bereikbaar op 06-46767704.

Wilt u in contact komen met een van de raadsleden of adviseurs van de NLsportraad, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat NLsportraad via info@nlsportraad.nl 

Open en transparant

De NLsportraad is open en transparant over de werkwijze en maakt aanvullende informatie rondom een advies openbaar via de website. Zo kunt u op de website een terugkoppeling lezen van gehouden bijeenkomsten. Ook producten, niet zijnde beleidsadviezen, maakt de NLsportraad openbaar via de website. 

Passend bij artikel 21 van de Kaderwet Adviescolleges heeft de NLsportraad een regelement van orde vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de raadsvergaderingen van de NLsportraad en bijbehorende stukken niet openbaar zijn.

Woo-verzoek

De werkzaamheden van de NLsportraad vallen onder de Wet open overheid (Woo). Dit betekent dat informatie, waaronder schriftelijke stukken en e-mails, over het werk van de NLsportraad met een beroep op de Woo kan worden opgevraagd. Daarnaast is de NLsportraad via de website zo open en transparant mogelijk over de werkwijze en producten.

Met een Woo-verzoek vraagt u de NLsportraad informatie openbaar te maken die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. Iedereen mag een Woo-verzoek indienen. In de Woo staan de behandeling en het toetsingskader van een verzoek opgenomen. Wilt u meer informatie over de Woo en het indienen van een Woo-verzoek? Raadpleeg dan de informatiepagina van de Rijksoverheid. 

Criteria Woo-verzoek

Als u een Woo-verzoek indient, moet deze aan de volgende criteria voldoen: 

  1. in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar de NLsportraad over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van de NLsportraad of over de voorbereiding en uitvoering daarvan.

Indienen Woo-verzoek

Vermeld bij het indienen van een Woo-verzoek in het onderwerp dat het om een Woo-vezoek gaat. Het Woo-verzoek voor de NLsportraad kunt u versturen naar:

info@nlsportraad.nl

of

Nederlandse Sportraad

Postbus 184

2501CD Den Haag