Paul Depla

Paul Depla

Paul Depla is sinds 2015 burgemeester van Breda, daarvoor was hij burgemeester van Heerlen. Daaraan voorafgaand was hij tien jaar lang wethouder van de gemeente Nijmegen. In die functie had hij sport in zijn portefeuille. 

In Nijmegen studeerde Paul politicologie aan de Radboud Universiteit. Daarna promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg) met zijn proefschrift ‘Technologie en de vernieuwing van de lokale democratie’. 

Zowel vanuit voormalige als huidige nevenfuncties heeft Paul ervaring in het domein van sport en bewegen. Paul is onder andere voorzitter van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), voorzitter van de Grote Clubactie en lid van de regiegroep Voetbal en Veiligheid.

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter G40, netwerk Grote Steden Nederland
 • Lid algemeen bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Voorzitter Werkgeversvereniging Veiligheidsregio
 • Voorzitter VNG-commissie Sociale Impact Corona
 • Voorzitter VNG-expertisegroep Lange Termijnaanpak Corona
 • Voorzitter regio West-Brabant
 • Voorzitter Economische Board West-Brabant
 • Voorzitter Actieberaad Ondermijning Zeeland-West Brabant
 • Lid dagelijks bestuur taskforce/ riec Zeeland-Brabant
 • Voorzitter disctrictelijke stuurgroep ondermijning Baronie
 • Voorzitter districtelijke driehoeksoverleg Baronie
 • Vice-voorzitter Veiligheidsregio Midden- en Wet-Brabant
 • Lid strategisch beraad Ondermijning ministerie Justitie en Veiligheid
 • Voorzitter commissie competitie-planning en openbare orde
 • Lid jury overheidsmanager van het jaar
 • Voorzitter zuidelijk toneel Tilburg
 • Vice-voorzitter raad van toezicht Dutch Design Academy Eindhoven
 • Lid raad van toezicht Platform31 Den Haag
 • Lid van college van toezicht bijzondere leerstoel Local en Regional Governance Maastricht

Benoemingstermijn

Paul Depla is benoemd als lid van de NLsportraad sinds 1 januari 2023. Zijn termijn loopt af op 1 januari 2027. Hij is wel herbenoembaar.