Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren nu en in de toekomst onzeker over zijn. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. De bundel 'Jongeren en het zorgen voor hun morgen' wordt op 23 mei gepubliceerd. De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft een bijdrage geschreven over de relatie tussen sport en bewegen en mentale gezondheid bij jongeren.

Illustratie bundel 'Jongeren en het zorgen voor hun morgen'

Inspiratie door jongeren

In de bundel staat het woord zorgen centraal. Zorgen óver de toekomst, zoals over klimaatverandering, vergrijzing en de beschikbaarheid van goede zorg en pensioenen. En zorgen vóór een mooie toekomst van jongeren (0-27 jaar). Jongeren zijn veerkrachtig en bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen, maar dan willen ze die verantwoordelijkheid ook krijgen. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn. Daarvoor moet de hele samenleving, en in het bijzonder politiek en beleidsmakers, hen actief betrekken, hun inbreng serieus nemen en daarnaar handelen. En gebruik maken van de kennis van ervaringsdeskundige jongeren, want zo kom je tot duurzaam en inclusief beleid. De raden schreven hun bijdrage vanuit de domeinen waarop zij de overheid adviseren. Zij hebben hierbij kinderen en jongeren van verschillende achtergronden betrokken. Met deze bundel willen de raden een positief geluid laten horen door te enthousiasmeren, te inspireren en te laten zien hoe met jongeren kan worden samengewerkt.

Over de bijdrage van de NLsportraad

De mentale gezondheid van jongeren heeft tijdens de coron­acrisis een enorme deuk opgelopen. Ook de (gedeeltelijke) sluiting van sportfaciliteiten en -clubs heeft hun waarschijnlijk geen goed gedaan. Juist in tijden van crisis zouden sport en bewegen kunnen bijdragen aan de mentale weerbaarheid van jongeren. Om hierover meer te weten te komen, heeft de NLsportraad samen met een aantal jongeren de relatie tussen sport, bewegen en mentale gezondheid verkend. In de bijdrage van de NLsportraad komen 4 jongeren aan het woord. Dit zijn Jelle de Groot, Maam de Ridder, Martijn van der Goes, Morgan Bremer plus twee onderzoekers Linda Ooms (Mulier Instituut) en Mara Kirschner (Open Univer­siteit). 

Kunnen sport en bewegen ertoe bijdragen dat jongeren lekkerder in hun vel zitten, waardoor ze andere problemen beter het hoofd kun­nen bieden? Kun je door sport en bewegen bijvoorbeeld dusdanig zelfvertrouwen ontwikkelen, dat je weerbaarder wordt? Geven sport en bewegen net die uitlaatklep, waardoor je daarna weer beter func­tioneert? Wat is hierover al bekend en wat zou nog verder moeten worden onderzocht? De NLsportraad heeft vier jongeren en twee onderzoekers uitgenodigd om deze vragen te bespreken. Zij hebben hun kennis en ervaringen gedeeld en elkaar bevraagd over de relatie tussen sport, bewegen en mentale gezondheid. Dit heeft interessan­te (eerste) inzichten opgeleverd die u hier kunt lezen.

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.