Staatssecretaris Financiën verricht geen onderzoek naar effect fiscale maatregelen op sport

Op woensdag 1 maart heeft staatssecretaris Wiebes van het ministerie van Financiën zijn reactie op het briefadvies van de NLsportraad over btw op sportopleidingen aan de Tweede Kamer verzonden. In zijn reactie geeft de staatssecretaris aan een verkenning uit te gaan voeren naar vrijstelling voor btw op sportopleidingen, maar geen breed sport georiënteerd onderzoek te zullen verrichten naar het effect van fiscale maatregelen op vrijwilligers, verenigingen, sporters en ondernemers.

Op 20 december 2016 bracht de NLsportraad zijn eerste briefadvies uit. In dit advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Financiën, adviseerde de raad om de btw-vrijstelling voor beroepsopleidingen te continueren. Daarnaast adviseerde de raad tot het opzetten van een breed onderzoek naar de effecten van fiscale maatregelen op de sportsector.

 In zijn reactie op dit advies geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat hij:

de btw-vrijstelling voor sportcursussen in het onderwijsbesluit nader gaat bezien en een verkenning laat uitvoeren naar de werking ervan. Deze verkenning wordt door de Belastingdienst uitgevoerd in samenspraak met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Hierbij wordt btw-vrijstelling getoetst aan (Europese en Nederlandse) wettelijke bepalingen en beoordeeld of deze noodzakelijk is. Zodra de verkenning is afgerond wordt de Tweede en Eerste Kamer hierover geïnformeerd.

Onderzoekt wat de gevolgen van het Bidport-arrest zijn en dat het een breed gedragen beleidsdoel is om negatieve financiële gevolgen voor de sportsector te compenseren.

Het advies over het uitvoeren van een breed onderzoek naar de fiscale aspecten en hun effecten op de sporter, vrijwilliger, de vereniging en de ondernemer niet overneemt. De staatssecretaris geeft aan dat een onderzoek vanuit het perspectief van sport in verhouding te beperkt is gezien de verregaande maatregelen die belastingmaatregelen hebben op andere beleidsterreinen.

De gehele reactie van de staatssecretaris is hier te vinden.