Uitnodiging: dialoog sport en bewegen in het onderwijs

Hoe kunnen scholen hun leerlingen stimuleren tot sporten of bewegen? Welke sport- en beweegactiviteiten worden er nu al georganiseerd, met welke instanties vindt samenwerking plaats, en wat zijn knelpunten en succesfactoren? Deze vragen staan centraal tijdens de dialoog die de Onderwijsraad, de Nederlandse Sportraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving organiseren op 8 februari. Bent u gymleraar, docent lichamelijke opvoeding schoolleider of op een andere wijze betrokken bij onderwijs en sport (bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, onderzoeker of buurtsportcoach) en wilt u met ons meepraten over het thema sport en bewegen op en rondom school? Meld u dan nu aan!

Deze dialoog maakt deel uit van de voorbereiding van een gezamenlijk advies van de drie raden over sport en bewegen in het onderwijs. Het advies richt zich op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Vroeg- en voorschoolse educatie zal ook worden betrokken in het kader van de aansluiting met het basisonderwijs. Het advies verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018.

Programma 8 februari
De bijeenkomst vindt plaats op openbare basisschool De Springbok in Den Haag, een erkende sportieve en gezonde school en wordt geleid door Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad. De middag start met een plenair programma met een welkomstwoord van Michael van Praag, voorzitter Nederlandse Sportraad, gevolgd door presentaties van onderzoekers van het Mulier Instituut en SMART MOVES! Zij gaan in op de stand van zaken in de wetenschap en de eerste resultaten van pilotonderzoek als onderdeel van de ontwikkeling van een effectief beweegprogramma in de klas. Ook zal De Springbok laten zien hoe de school sport en bewegen stimuleert. Maar we horen natuurlijk vooral graag uw mening en voorbeelden uit uw eigen praktijk. Daartoe krijgt u de kans in één van de vijf parallelsessies:

Thema 1: Sport en bewegen in de klas
Er lijkt een nieuwe trend te ontstaan in het onderwijs: kinderen dagelijks tijdens de les laten bewegen, bijvoorbeeld aan het begin van een reken-of taalles of door beweegbreaks/energizers tijdens of tussen de lessen. Denk aan initiatieven als het Fit & Vaardig programma en de beweegprogramma’s van SMART MOVES! In het mbo wordt in de vorm van de lessendatabank ‘Vitaal MBO’ lesmateriaal aangeboden rondom de thema’s vitaal werknemerschap, vitaal burgerschap en bewegen en sport. Hoe kunnen sport, bewegen en leren elkaar in de klas versterken? In hoeverre dient het onderwijs in het teken te staan van sport en bewegen? Wat voor knelpunten komen scholen en leerkrachten hierbij tegen, en wat kan helpen?

Thema 2: Sport en bewegen buiten de klas
Ook buiten de lessen bewegen leerlingen zoals tijdens pauzes, sportdagen, schoolzwemmen en sportevents. Scholen richten sportieve schoolpleinen in, organiseren clinics en maken gebruik van de inzet van buurtsportcoaches om bewegen onder schooltijd buiten het klaslokaal te stimuleren. Denk aan initiatieven als The Daily Mile. Hoe ver reikt de opdracht van scholen om sport buiten de klas te stimuleren? Moet het schoolzwemmen weer verplicht worden? Of zou dit alleen moeten gelden voor ‘probleemgebieden’?

Thema 3: Sport- en beweegloopbaan in het onderwijs
Om kinderen en jongeren blijvend te laten sporten, is aandacht voor sport en bewegen ook na de basisschoolperiode van belang. Vanaf 12 jaar vindt een grote uitstroom plaats bij sportverenigingen. Belangrijkste redenen zijn tijd/prioriteit én de sport niet leuk meer vinden. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen blijven sporten? Welke bijdrage kunnen scholen hieraan leveren? Is een doorlopend sport- en beweegaanbod voor leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs wenselijk en hoe geef je hier vorm aan?

Thema 4: Sport en bewegen in samenwerking met externe partijen
Scholen werken steeds meer samen met sportverenigingen om hun sport- en beweegaanbod tijdens of na de lestijden vorm te geven. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met gemeenten en andere externe sportaanbieders en zijn er mogelijkheden om andere externe partijen, zoals kinderopvang en voor- en naschoolse opvang, te betrekken bij deze samenwerkingen. Hoe pakt de samenwerking met gemeenten, sportverenigingen en andere partijen uit? Hoe richt je het proces van samenwerken goed in en welke factoren spelen hierbij een rol?

Thema 5: Sport en bewegen in de praktijk: begeleid buitenspelen
Onderdeel van het bewegingsaanbod van De Springbok is het begeleid buitenspelenprogramma. In samenwerking met Kcal wordt tijdens de pauzes sport en spel activiteiten aangeboden buiten op het schoolplein. Dit met als hoofddoel om leerlingen op een sportieve, plezierige en leerzame manier te vermaken en te stimuleren tot meer sport en bewegen. Tijdens deze deelsessie zal door de vakleerkracht van De Springbok nader worden ingegaan op dit programma.

Praktische informatie en aanmelden

Datum: donderdag 8 februari 2018.
Tijd: 15.30 – 19.00 uur (15.30 ontvangst, 16.00 start inhoudelijke programma. Maaltijd wordt verzorgd).
Locatie: Openbare basisschool de Springbok, locatie Pretoriusstraat 123 Den Haag .

U kunt zich aanmelden via e-mail bijeenkomsten@onderwijsraad.nl

Voor een goede verwerking van uw aanmelding wordt u vriendelijk verzocht ons door te geven:
• uw naam
• uw functie
• de sector waarin u werkzaam bent
• de naam van de organisatie waar u werkt
• uw contactgegevens (adres, mail, telefoon)
• uw eerste en tweede voorkeur voor de parallelsessie

Aanmelden kan tot donderdag 1 februari 2018.
Let op: We willen met veel mensen spreken, maar de zaalgrootte is beperkt, dus geef u zo snel mogelijk op.