NLsportraad: Ambitieus sportbeleid noodzakelijk voor vitale bevolking

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert minister Bruins (Medische Zorg en Sport) om met een breed nationaal sportakkoord de waarde van sport voor de samenleving verder te versterken. Daarbij is een gezamenlijke ambitie nodig voor de rijksoverheid, andere overheden, de sportsector en het bedrijfsleven. De NLsportraad adviseert om die ambitie vorm te geven door middel van een mega- of multisportevenement. De raad adviseert de minister om het voortouw te nemen in het betrekken van bedrijven bij het sportbeleid en om te onderzoeken of een wettelijk kader voor de sport nodig is. Dat staat in het advies “Akkoord met ambitie” dat vandaag is overhandigd aan minister Bruins.

Beeld: Wiebe Kiestra

Michael van Praag, voorzitter NLsportraad: “Om te zorgen dat Nederland een sportland wordt,  hebben we een stip aan de horizon nodig als ambitie die alle partijen onderschrijven. Een megasportevenement maakt de kracht van sport bij uitstek zichtbaar. Daarbij gaat het ons vooral  om de weg náár de stip aan de horizon. Als iedereen, van scholen tot departementen en van sportsector tot bedrijfsleven, hetzelfde einddoel voor ogen heeft wordt het makkelijker om tussenliggende doelen realiseren. Op die manier kunnen we met elkaar werken aan het ten volle benutten van de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen. Wat ons betreft komt het sportakkoord net op tijd. Sport moet onderdeel worden van ons denken en doen. Te beginnen bij de jeugd”.

Daarom roept de raad de minister op om structureel te gaan samenwerken met zijn collega’s van andere departementen. Met zo’n rijksbrede samenwerking kan sport bijdragen aan doelen op andere beleidsterreinen. Bedrijven moeten via het sportakkoord een meer structurele rol in de sport krijgen door publiek-private samenwerking. Tegelijkertijd adviseert de raad te onderzoeken of het nodig is publieke taken op het gebied van sport vast te leggen  in een wettelijk kader.

Het is essentieel om bij de jeugd te beginnen om sport te benutten als verbindende factor in de maatschappij. Daarom geeft de NLsportraad nog voor de zomer met de Onderwijsraad en de Raad voor Volkgezondheid en Samenleving  advies hoe sport en bewegen beter in te bedden in het onderwijs. Daarnaast adviseert de raad om het beschikbare budget voor versterking van de sportsector in te zetten voor voorstellen uit de sportsector zelf. Op die manier komt het extra geld volgens de raad terecht in het hart van de sport.