Vacature Nederlandse Sportraad: beoordelingscommissie sportevenementen

***DEZE VACATURE IS GESLOTEN***

De minister van Medische Zorg en Sport past per 1 januari 2019 het beleidskader sportevenementen aan. Om de transparantie en onafhankelijkheid bij subsidies voor sportevenementen te verbeteren krijgt de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) hierin een adviesrol. Bij subsidieaanvragen voor sportevenementen aan de minister adviseert de NLsportraad of een evenement internationaal aansprekend en subsidiabel is. Met oog op deze taak stelt de NLsportraad per 1 januari 2019 een beoordelingscommissie in. Voor deze commissie zoekt de NLsportraad onafhankelijke experts.

Nederlandse Sportraad
De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft tot taak de minister van VWS, het kabinet en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over sport.

De Nederlandse Sportraad is een tijdelijk adviescollege, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 mei 2016 voor een periode van vier jaar. Voor de Nederlandse sport is het instellen van deze raad uniek. Voor het eerst in de geschiedenis stelt de Nederlandse regering een formele adviesraad in op het terrein van sport. De raad heeft elf leden. De samenstelling van de raad hangt nauw samen met de opdracht om in actie te komen  zodra een evenement of activiteit het sportieve belang ontstijgt en een sterke maatschappelijke invloed krijgt. Daarbij is ook gekeken naar de speerpunten in het beleid van mondiale evenementen.

Verder beziet de NLsportraad ‘sport’ daarbij in al zijn verscheidenheid: van bewegingsonderwijs voor kinderen tot een actieve leefstijl voor ouderen, van hardlopen in het park tot sporten in georganiseerd clubverband en van talentherkenning tot topsport.

Profielen beoordelingscommissie
Wij zoeken circa vijf commissieleden die aan het volgende profiel voldoen:

 • besluitvaardig, integer en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming;
 • affiniteit met sport en sportevenementen;
 • affiniteit met bestuurlijke processen;
 • brede maatschappelijke oriëntatie;
 • beschikkend over een ruim netwerk dat relevant is voor het werkterrein van de commissie;
 • voldoende tijd voor de gevraagde werkzaamheden;
 • in staat om snel te reageren op adviesaanvragen van de minister.

Gelet op de samenstelling en de taak van de Beoordelingscommissie Sportevenementen zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten met ervaring en kennis op één of meer van de volgende gebieden:

 • financieel; in staat om de begroting en achterliggende businesscase van de subsidieaanvraag te beoordelen;
 • juridisch en bestuurlijk; met name voor de beoordeling van de governance en staatssteun;
 • impact op een of meer van de volgende terreinen: economie, maatschappij, sport en inclusiviteit;
 • internationaal; in staat om het sportelement van het evenement op waarde te plaatsen in de internationale context;
 • mediawaarde en draagvlak; in staat om het bereik van het evenement nationaal en internationaal in te schatten en het draagvlak onder het publiek.

Ervaring met de organisatie van (sport)evenementen is een pre.

Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling waarvan de werkzaamheden liggen op het beleidsterrein van sport zijn uitgesloten van benoeming. Hetzelfde geldt voor deelnemers aan of vertegenwoordigers van sportevenementen.
Kandidaten voor de commissie dienen zich te houden aan het reglement en de gedragscode van de NLsportraad en onderliggende belangenverklaring.

Tijdsbeslag en vergoeding
Het commissielidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van zo’n zes dagen per jaar, verdeeld over een aantal dagdelen. Het betreft vergaderingen en de voorbereiding van deze vergaderingen. Daarnaast vragen wij kandidaat-commissieleden om twee tot drie dagdelen in november en december 2018 aanwezig te zijn bij sessies ter voorbereiding van de commissie (vaststellen van procedures en criteria).
Tegenover het werk voor de commissie staat een vaste honorering op basis van het Vergoedingenbesluit NLsportraad.

Inlichtingen en sollicitatie
Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij mw. Wendela Kuper, wnd. algemeen secretaris van de NLsportraad op nummer 06-21160639.
Uw schriftelijke reactie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 18 oktober 2018 via info@nlsportraad.nl onder vermelding van ‘vacature NLsportraad beoordelingscommissie sportevenementen’. De sollicitatie kan worden gericht aan de wnd. algemeen secretaris van de NLsportraad.

Logo Nederlandse Sportraad