Werkprogramma's en jaarverslagen

Meerjarig werkprogramma

De Nederlandse Sportraad heeft in 2017, een jaar na oprichting, het meerjarig werkprogramma ‘Stip op de horizon’ (2018-2020) uitgebracht. In dit werkprogramma heeft de NLsportraad haar visie neergelegd en de onderwerpen benoemd waarover zij wil adviseren.

De NLsportraad heeft de prioriteiten bepaald na gesprekken en bijeenkomsten met vele partijen: politiek, ministeries, andere adviesraden, planbureaus, wetenschap, provincies, gemeenten, sportorganisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

In het meerjarig werkprogramma onderscheidt de NLsportraad drie programmalijnen waarbinnen de adviezen passen:

  • evenementen op hoog niveau;
  • langetermijnvisie en nationaal sportakkoord;
  • actuele vraagstukken.

Jaarplannen

Op basis van het meerjarig werkprogramma werkt de NLsportraad jaarplannen uit. Conform de Kaderwet adviescolleges stuurt De NLsportraad het jaarplan van het volgende jaar voor 1 september naar de minister van Medische Zorg en Sport. De minister stelt het jaarplan vast en voegt het toe aan de stukken die met de begroting op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

Jaarverslagen

In de jaarverslagen wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar. Jaarverslagen worden voor 1 april van het volgende jaar toegestuurd aan de minister.

Evaluatie

In het Koninklijk Besluit waarmee de NLsportraad is opgericht, is opgenomen dat de raad drie jaar na instelling wordt geevalueerd. Voortuilopend op deze evaluatie heeft de raad een eigen interne evaluatie uitgevoerd. Hierbij is stilgestaan bij het proces, de impact en de implementatie van de tot dusverre opgeleverde adviezen. Voorafgaand aan de evaluatie heeft de voorzitter alle leden individueel gesproken. Daarnaast is besproken wat de NLsportraad in de (nabije) toekomst wil bereiken en op welke wijze dit kan worden gerealiseerd. De resultaten van de interne evaluatie zijn terug te vinden in het rapport 'de eerste helft'.