Werkprogramma's en jaarverslagen

omslag werkprogramma Sport in het systeem

Meerjarig werkprogramma

Bij de verlenging in 2020 heeft de NLsportraad van de minister van Medische Zorg en Sport een brede opdracht meegekregen: advisering over niet alleen sportevenementen, maar over sport in algemene zin, en niet alleen over sportspecifieke onderwerpen, maar ook over sport in relatie tot maatschappelijke thema’s.

De raad rekent voor het nieuwe werkprogramma topsport, breedtesport én bewegen tot het adviesdomein, inclusief de raakvlakken met andere beleidsterreinen. De raad geeft hierover zowel strategische als operationele adviezen. Voor de periode 2021-2024 heeft de NLsportraad het meerjarig werkprogramma ‘Sport in het systeem’ uitgebracht.

De NLsportraad wil door middel van haar adviezen topsport, breedtesport en bewegen systematisch mogelijk maken en de betekenis van sport voor de samenleving vergroten. De adviezen baseren zich op een integrale visie en een intersectorale aanpak waarvoor interdepartementale samenwerking nodig is. Dit neemt de raad mee bij alle te geven adviezen. Daarnaast neemt de raad zich voor om te adviseren over de versterking van de sportbranche, zodat de branche de waarde van sport kan vergroten.

In het meerjarig werkprogramma ‘Sport in het systeem’ onderscheidt de NLsportraad vier thema’s voor de adviezen die de komende jaren worden gegeven:

  • sport en gezondheid;
  • sport en sociale waarden;
  • topsport en samenleving;
  • versterking sportbranche.

Jaarplannen

Op basis van het meerjarig werkprogramma werkt de NLsportraad jaarplannen uit. Conform de Kaderwet adviescolleges stuurt de NLsportraad het jaarplan van het volgende jaar voor 1 september naar de minister van Medische Zorg en Sport. De minister stelt het jaarplan vast en voegt het toe aan de stukken die met de begroting op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

Jaarverslagen

In de jaarverslagen wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar. Jaarverslagen worden voor 1 april van het volgende jaar toegestuurd aan de minister.

Evaluatie

In het Koninklijk Besluit waarmee de NLsportraad is opgericht, is opgenomen dat de raad drie jaar na instelling wordt geevalueerd. Vooruitlopend op deze evaluatie heeft de raad een eigen interne evaluatie uitgevoerd. Hierbij is stilgestaan bij het proces, de impact en de implementatie van de tot dusverre opgeleverde adviezen. Voorafgaand aan de evaluatie heeft de voorzitter alle leden individueel gesproken. Daarnaast is besproken wat de NLsportraad in de (nabije) toekomst wil bereiken en op welke wijze dit kan worden gerealiseerd. De resultaten van de interne evaluatie zijn terug te vinden in het rapport 'de eerste helft'.