Werkprogramma 2018 - 2020

Doelstellingen Werkprogramma 2018 - 2020

De basisopdracht van de NLsportraad is het vergroten van het rendement van sportevenementen.  Daarbij acht de NLsportraad het essentieel dat, ook nu het economisch tij gunstiger is, kostenbewust met evenementen wordt omgegaan.

Grote sportevenementen dienen met bedrijfsmatige professionaliteit en op Nederlandse maat te worden georganiseerd zodat zij niet ten koste gaan van de belastingbetaler. Deze insteek past in de huidige tijdsgeest en in de internationale context.

Ook maakt de NLsportraad op basis van het nieuwe regeerakkoord en de gesprekken met politici, departementen, adviesraden en planbureaus een analyse van de raakvlakken en meest kansrijke mogelijkheden voor samenwerking van sport met andere beleidsterreinen.

Op basis hiervan adviseert de NLsportraad het kabinet over verbindingen van sport met andere thema’s zoals gezondheid, integratie, onderwijs en economie. Samenwerking tussen sport en andere beleidsterreinen kan ook door knelpunten zijn ingegeven, bijvoorbeeld op het terrein van fiscus en regelgeving.

Sportevenementen en evenementenagenda

De hervormingen van vele internationale sportfederaties, met het IOC en de Agenda 2020 voorop, geven meer dan ooit ruimte voor een kostenefficiënte, innovatieve organisatie van grote sportevenementen die aansluit bij de lokale maatvoering en ontwikkeling.

In het verlengde hiervan is de NLsportraad er voorstander van om serieus te bezien of in Nederland ook mega- en multisportevenementen kunnen worden georganiseerd. In dit kader wordt een aansprekende evenementenagenda ontwikkeld.

Langetermijnvisie en nationaal sportakkoord

De NLsportraad adviseert over een nationaal sportakkoord: een stevig en langdurig partnership van sport, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid met een gedeelde, integrale langetermijnvisie. Ook is het nationaal sportakkoord geschikt om de interdepartementale samenwerking te verbeteren en het draagvlak voor sport onder de bevolking te vergroten.

Aan de raakvlakken tussen sport en andere beleidsterreinen en het nationaal sportakkoord is de NLsportraad voornemens een interdepartementale bijeenkomst (Catshuissessie) te organiseren.

Organisatie en financiering van sport

De NLsportraad gaat de organisatie en financiering van de sport in Nederland onderzoeken.  De toekomstbestendigheid van de sportinfrastructuur staat daarbij centraal.  

Sport en fiscus

Eind 2016 heeft de NLsportraad een briefadvies uitgedaan over BTW en sport(opleidingen). In vervolg hierop laat de NLsportraad onderzoeken in hoeverre het overheidsbeleid de private investeringen van burgers en bedrijven ondersteunt of belemmert.

De NLsportraad streeft naar aanbevelingen die het rendement van sport(evenementen) vergroten maar voor de belastingbetaler kostenneutraal uitpakken. Ook kijkt de NLsportraad daarbij naar vermindering van de administratieve lasten (voor burgers, bedrijven én de belastingdienst).

Sport en regelgeving

De NLsportraad levert een bijdrage aan de vermindering van de regeldruk bij sport(evenementen). Een van de adviezen die de NLsportraad nader laat uitwerken is een advies over een modelvergunning voor evenementen.

Nieuwe beweegrichtlijnen

De Gezondheidsraad heeft in augustus 2017 advies uitgebracht aan de minister van VWS over nieuwe beweegrichtlijnen. De NLsportraad onderschrijft het belang van voldoende beweging met oog op de vitaliteit van de bevolking, de arbeidsproductiviteit en het terugdringen van de zorgkosten. In overleg met VWS en de Gezondheidsraad beziet de NLsportraad of het zinvol is in het verlengde een advies uit te brengen over de implementatie van de beweegrichtlijnen. Voor een breed advies is ook de samenwerking met andere adviesraden nodig.

Sport op school

Vanuit de politiek en het veld is sport en bewegen op school als een zeer urgent vraagstuk geagendeerd. Sport en beweging zijn voor kinderen van groot belang, niet alleen voor de motorische en fysieke, maar ook voor de mentale en sociale ontwikkeling. De NLsportraad verkent om samen met de Onderwijsraad over sport en bewegen op school een advies uit te brengen.