Gelijkwaardig en inclusief - advies over de doorontwikkeling van paralympische topsport

Omslag advies 'Gelijkwaardig en inclusief - advies over de doorontwikkeling van paralympische topsport'

Aanleiding

De prestaties van Nederlandse topsporters op de Paralympische Spelen zijn goed. Nederland heeft de afgelopen twintig jaar stappen gezet als het gaat om de integratie van de paralympische topsport in het nationale topsportbeleid. Tegelijk is het ook de vraag hoe de paralympische sport kan worden doorontwikkeld, zowel nationaal als internationaal.

In 2019 is het deelakkoord Topsport die inspireert! van het Nationaal Sportakkoord ondertekend. De missie van de betrokken partijen is samen te werken om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren door topsport, waaronder paralympische topsport. Daarnaast wil Nederland internationaal een gidsland zijn op het gebied van paralympische topsport. De minister van Medische Zaken en Sport heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) advies gevraagd over deze doorontwikkeling van de paralympische sport, nationaal en internationaal. Specifiek heeft ze advies gevraagd over de rol die de Nederlandse overheid daarbij kan innemen. De volledige adviesaanvraag en de reactie van de NLsportraad zijn hier te lezen.

Advies

Op 31 maart 2022 heeft NLsportraad het advies 'Gelijkwaardig en inclusief - advies over de doorontwikkelings van paralympische topsport' gepubliceerd. In dit advies geeft de NLsportraad aan dat de positie van de paralympische topsport net zo volwassen en krachtig moet zijn als die van de olympische topsport. De positie van beide vormen van topsport is nu gelijk en moet gelijkwaardig worden. Dit kan uiteindelijk uitmonden in inclusieve topsport. Dat is de stip aan de horizon die de NLsportraad adviseert als toekomst van de paralympische sport in ons land. De raad adviseert de minister voor Langdurige Zorg en Sport om de regie te nemen en van Nederland een gidsland op dit gebied te maken. 

Standpunt

De NLsportraad heeft het advies 'Gelijkwaardig en inclusief' op 5 april aangeboden aan Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport. 

Op 24 juni 2022 is het kabinetsstandpunt op het advies aan de Tweede Kamer gestuurd. Minister Helder bedankt de NLsportraad en alle betrokkenen voor het advies en de aandacht voor de paralympische topsport. Ze onderschrijft dat de raad terecht constateert dat er nog een wereld te winnen is. “Verandering is nodig om de potentie van de paralympische topsport voor de samenleving ten volle te benutten.”

Commissie

Voor het adviestraject heeft de NLsportraad een adviescommissie ingesteld. Claudia Bokel, vaste adviseur van de raad, was voorzitter van deze commissie. Daarnaast bestond de commissie uit de raadsleden Jiske Griffioen en Farid Gamei, en de onafhankelijke adviseurs aan de raad Rita van Driel, René Martens, Cees Vervoorn, Jan Willem van der Roest en Lara Ankersmit.

Aanpak adviestraject

Voor de beantwoording van de adviesaanvraag heeft de NLsportraad een analyse gemaakt van de stand van zaken in de paralympische topsport en van ontwikkelingen binnen en buiten de paralympische sport. Dit heeft de raad gedaan op basis van literatuur en aanvullend onderzoek naar het paralympisch topsportklimaat door de Universiteit van Utrecht. Daarnaast heeft de raad interviews gehouden en vier bijeenkomsten georganiseerd met zowel nationaal als internationaal betrokken sporters, coaches, stakeholders en experts. De uitkomsten van de analyse vormden de basis voor het formuleren van diverse dilemma's en een toekomstvisie. De raad vervolgens aanbevelingen aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport hoe dit toekomstbeeld te gaan bereiken.