Organisatie en financiering van de sport (werktitel)

Aanleiding

Is de sportsector toekomstbestendig? Blijft sport in de nabije toekomst voor net zoveel mensen toegankelijk als nu? Blijft het mogelijk voor topsporters om mooie prestaties te leveren met de huidige voorzieningen? Op basis van maatschappelijke ontwikkelingen voorspellen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de ‘Sport Toekomstverkenning’ dat er tal van uitdagingen afkomen op de sportsector. Zo komt het model van de klassieke sportvereniging verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Ook voorspellen RIVM en SCP dat mensen niet vanzelf massaal in beweging komen, de gezondheidscultus ten spijt.

De Nederlandse Sportraad heeft het voornemen om een advies uit te brengen over de organisatie en financiering van de sport. Dit voornemen is opgenomen in het meerjarig werkprogramma Stip op de horizon.

Daarnaast heeft de NLsportraad in maart 2019 een adviesaanvraag ontvangen van de minister van Medische Zorg en Sport mede namens NOC*NSF en de VNG/VSG (Vereniging Sport en Gemeenten). Deze partijen hebben in het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ een onderzoek aangekondigd naar de organisatie en financiering van de sport en hebben besloten dit onafhankelijk te laten uitvoeren door de NLsportraad. De adviesaanvraag van het ministerie van VWS en de reactie van de NLsportraad hierop zijn te vinden onderaan deze pagina.

Brancherapport sport

De NLsportraad wil bezien of de sportinfrastructuur in Nederland toekomstbestendig is. Deze analyse wil de NLsportraad doen voor zowel breedtesport, topsport als sportbeleving. Om te beginnen heeft de NLsportraad onderzocht hoe de sport op dit moment wordt georganiseerd en gefinancierd. Het resultaat van dit onderzoek is het Brancherapport Sport. Het is voor het eerst dat een dergelijke ‘foto’ van de - totale - sportbranche is gemaakt. In het rapport is aandacht voor de organisatie en financiering van de sport beschreven, maar ook de ‘prestaties’ van de branche in termen van sportdeelname, medailles en sportfans. Het rapport is gemaakt door KPMG waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de data van onder andere CBS, RIVM, SCP, het Mulier Instituut en NOC*NSF. Het Brancherapport Sport is op 11 november gepubliceerd.

Advies (in ontwikkeling)

Mede op basis van het Brancherapport Sport zal de NLsportraad advies geven over de organisatie en financiering van de Nederlandse sport in de toekomst. De minister heeft gevraagd de NLsportraad gevraagd om een aantal toekomstscenario’s. Met hulp van experts en input van veldpartijen gaat de raad zich hierover buigen.

Commissie

Om het adviestraject te begeleiden is een commissie opgericht. Hierin zitten namens de raad Bernard Wientjes, Duncan Stutterheim en Leanne van den Hoek. Daarnaast nemen Dennis Vink (hoogleraar Nyenrode), Hugo van der Poel (directeur Mulier Instituut) en Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht) deel vanuit de wetenschapscommissie. Eelco Blok (directielid bij Reggeborgh) en Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport) nemen plaats als externe leden.

Vervolg

Het advies volgt naar verwachting medio 2020.