Organisatie en financiering van de sport

Is de sportsector toekomstbestendig? Is sport in de nabije toekomst toegankelijk voor iedereen? Blijft het mogelijk voor topsporters om mooie prestaties te leveren met de huidige voorzieningen?

Om deze vragen te beantwoorden, heeft de Nederlandse Sportraad een advies uitgebracht over de organisatie en financiering van de sport. Dit advies kent zijn herkomst in het werkprogramma 2018-2020 Stip op de horizon en een adviesaanvraag van de partners van het sportakkoord in 2019 (de minister van Medische Zorg en Sport mede namens NOC*NSF en de VNG/VSG).

Commissie

Om het adviestraject te begeleiden is een commissie opgericht. Hierin zitten namens de raad Bernard Wientjes (voorzitter), Leanne van den Hoek, Marjolein Bolhuis-Eijsvogel en Jiske Griffioen en vaste adviseur Claudia Bokel. Daarnaast nemen Dennis Vink (hoogleraar finance Nyenrode), Hugo van der Poel (directeur Mulier Instituut) en Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht VU), Eelco Blok (directielid bij Reggeborgh) en Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport) plaats als externe leden.

Voor het addendum op het advies zijn begin 2021 de volgende leden toegevoegd aan de commissie: Willem van Duin (voorzitter raad van bestuur Achmea), Gerber van Nijendaal (plaatsvervangend secretaris ROB), Dick Sluimers (commissaris bij NIBC en AkzoNobel) en Elies Steyger (hoogleraar Europees bestuursrecht).

Bouwstenen voor het advies

De commissie heeft het advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport gefaseerd opgebouwd. Daarbij heeft de commissie steeds de samenwerking met (meer dan 200!) experts en stakeholders opgezocht. Om te beginnen is onderzocht hoe de sport op dit moment wordt georganiseerd en gefinancierd. Het resultaat van dit onderzoek is het Brancherapport Sport (KPMG, 2019). Het is voor het eerst dat een dergelijke ‘foto’ van de - totale - sportbranche is gemaakt. Aanvullend op deze kwantitatieve analyse is ook een kwalitatieve analyse van de sportbranche gemaakt: welke sterke en zwakke punten kent de branche, en welke ontwikkelingen komen er op de branche af?  Daarnaast heeft de commissie de organisatie en financiering van de sport vergeleken met andere sectoren, met andere landen, is het beleid van de Europese Unie in kaart gebracht en een verkenning gedaan van de prijselasticiteit van de sport. Al deze bouwstenen voor het advies staan onderaan deze pagina.

Discussienota

Op verzoek van de partners van het Nationaal Sportakkoord heeft de commissie zich vervolgens gebogen over mogelijke beleidsscenario’s voor de organisatie en financiering van de Nederlandse sport in de toekomst. In de discussienota Het Speelveld van de sport zijn vier scenario’s beschreven met onderliggende beleidskeuzes: is de organisatie en financiering van de sport vooral een publieke taak of een taak voor private partijen? En is sport een doel op zichzelf, of vooral een middel om andere maatschappelijke doelen te behalen?

In augustus en september 2020 heeft de commissie een serie (online) bijeenkomsten georganiseerd om de beleidsscenario’s met de overheid, de sportbranche en met onafhankelijke experts te bediscussiëren,

Advies

Na de discussie in de zomer van 2020 heeft de commissie het advies De opstelling op het speelveld voorbereid. De NLsportraad heeft het advies overgenomen. Voor een robuuste organisatie en duurzame financiering beveelt de raad aan sport (topsport, breedtesport en bewegen) te beschouwen als een publieke voorziening en de taken van publieke en private partijen op te nemen in een stelselwet. De NLsportraad beveelt aan de sportbranche te versterken, de branche door te ontwikkelen tot een sport- én beweegbranche en de samenwerking te bevorderen tussen sport en andere terreinen, zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en bedrijfsleven. De raad acht het noodzakelijk sport voor veel meer mensen toegankelijk te maken om zodoende een stevige bijdrage te kunnen leveren aan een vitale en veerkrachtige samenleving.

Vervolg

De NLsportraad heeft het advies op 19 november 2020 aangeboden aan minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport en aan de partners van het Nationaal Sportakkoord. De minister heeft het advies meteen doorgestuurd aan de Tweede Kamer.

Addendum

In aanvulling op het advies ‘De opstelling op het speelveld’ heeft de NLsportraad begin 2021 de wettelijke verankering en financiële onderbouwing van het sportstelsel verder uitgewerkt. Het resultaat is op 6 april 2021 gepubliceerd in het ‘Wettelijk en financieel addendum’. Onderzoeksbureau Rebel, ondersteund door het Mulier Instituut, heeft daarbij in opdracht van de NLsportraad een pakket mogelijke financiële maatregelen doorgerekend. 

Gedrukte versie van het advies of het addendum bestellen?

De adviezen van de Nederlandse Sportraad kunt u downloaden van onze website. Heeft u toch graag een gedrukte versie van het advies 'De opstelling op het speelveld' of van het ‘Wettelijk en financieel addendum’? Dan kunt u deze bestellen met behulp van dit bestelformulier.

Praat u mee? LinkedIn gespreksgroep

Via LinkedIn wil de NLsportraad het gesprek over een toekomstbestendige sportbranche faciliteren. Wilt u ook meedoen? Wordt dan nu lid. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de Linkedin gesprekgroep. 

Documenten