Regie op kennis

Beeld: ©Hollandse Hoogte

Aanleiding

In het rapport Nederland op de kaart en het advies Nederland Evenementenland? concludeert de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) dat de randvoorwaarden voor het organiseren van sportevenementen niet optimaal zijn. Een van die randvoorwaarden is de kennisontwikkeling en kennisdeling rond sportevenementen. Het ‘lerend effect’ van sportevenementen is minimaal. Er wordt onvoldoende kennis ontwikkeld en tussen sportbonden, overheden, bedrijven en kennisinstellingen wordt onvoldoende kennis uitgewisseld. De NLsportraad heeft zich in de ‘kennisketen’ van sportevenementen verdiept en besloten hierover advies te geven. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Regie op kennis, Advies over de kennisketen van sportevenementen.

Advies

De NLsportraad adviseert de minister van Medische Zorg en Sport om regie te nemen over de kennisketen van sportevenementen. De minister heeft de sleutel in handen om de kennisontwikkeling en -deling stelselmatig en duurzaam te verbeteren. De raad constateert dat Nederland zonder een kennisimpuls niet de stap kan maken die nodig is om een echt evenementenland te zijn. De diverse partners in de evenementensector blijken ieder voor zich niet in staat om de kennisketen te laten functioneren.

De raad doet aanbevelingen om de verschillende schakels uit de kennisketen te versterken.

De NLsportraad adviseert de minister om een onderzoeksprogramma te financieren naar de maatschappelijke betekenis van sportevenementen samen met NWO/ZonMw en SIA/RAAK. De NLsportraad raadt aan om dit onderzoeksprogramma door één consortium van kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, instituten) te laten uitvoeren. De minister kan de financiering halen door een percentage van zijn sportevenementenbudget af te romen. De NLsportraad acht het ook belangrijk om de kennisvragen van partners in sportevenementen op te halen. Dit kan door middel van een invitational conference van kennisinstellingen en veldpartijen samen.

Ook adviseert de NLsportraad om de beschikbare data over sportevenementen centraal te verzamelen bij de Data Archiving and Networked Services (DANS, het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens). Dit kan volgens de raad het best gebeuren door hierbij de Handreiking en Rekentool MKBA sportevenementen te gebruiken, waarover de raad eerder heeft geadviseerd. Daarnaast beveelt de raad de minister aan om te investeren in een kennisknooppunt (‘Event Topics’) en in het Steunpunt sportevenementen, met oog op ondersteuning van de praktijk.

Standpunt

De NLsportraad heeft het advies Regie op kennis op 6 november aangeboden aan minister Bruins. Op 7 november 2019 heeft de minister het advies naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij geeft aan dat hij de aanbevelingen zal betrekken bij de uitwerking van het deelakkoord zes van het sportakkoord ‘Topsport die inspireert’ voor wat betreft het onderdeel over evenementen daarin.

Commissie

Ten behoeve van de totstandkoming van het advies is een commissie ingesteld die zich bezig houdt met de strategische agenda en het beleidskader sportevenementen. Deze commissie is samengesteld uit raadsleden met ervaring op het gebied van evenementen en externe adviseurs met een internationaal perspectief.

Vervolg

Het advies is een vervolg op de analyse Nederland op de kaart en het advies Nederland evenementenland?. Het advies is relevant voor het ministerie van VWS, de partners in het sportakkoord en kennisinstellingen.