Instelling

Logo Nederlandse Sportraad

Formeel adviescollege

Onder de Kaderwet adviescolleges heeft het kabinet een adviescollege opgericht als onderdeel van een slagvaardig sportbestel. De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 mei 2016 voor een periode van vier jaar. De aanstelling is in 2020 verlengd met 2 jaar. Tegelijkertijd heeft de minister een traject ingezet om de NLsportraad uiterlijk per 1 april 2022 wettelijk te verankeren. Vanaf dat moment is de NLsportraad een vast adviescollege. 

Voor de Nederlandse sport is het instellen van de raad uniek. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Nederlandse regering een formeel adviescollege op het terrein van sport.

Rol en taken

De NLsportraad heeft tot taak het kabinet en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over sport in al zijn verscheidenheid. Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport is eerste aanspreekpunt binnen het kabinet. De raad geeft onafhankelijk advies. Rol en taken ontleent de raad aan de Kaderwet adviescolleges en aan de adviesaanvragen van het kabinet. Ook vragen vanuit het parlement kunnen ten grondslag liggen aan adviezen. De raad is geen wetenschappelijk instituut, geen bestuursorgaan en geen organisatie in beleid of uitvoering.

Samenstelling

De raad kent maximaal tien leden, benoemd voor de duur van de Nederlandse Sportraad.

Wettelijk kader

De NLsportraad is ingesteld op basis van de Kaderwet adviescolleges. Dit vormt het wettelijk kader voor het functioneren van de raad. De wet borgt de onafhankelijkheid van de advisering en geeft adviescolleges een aantal voorschriften mee.

Reglement van orde

In het reglement van orde heeft de NLsportraad de voorschriften uit de Kaderwet adviescolleges overgenomen en een aantal nadere spelregels gesteld. Deze spelregels gaan bijvoorbeeld over de vergaderfrequentie, over de taken en bevoegdheden van de voorzitter en de algemeen secretaris, en over de samenstelling en werkwijze van commissies.

Gedragscode

De NLsportraad staat een transparante en integere werkwijze voor. Om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de NLsportraad te bewaken, hebben de leden daarnaast een gedragscode aangenomen. Deze gedragscode geldt ook voor aan de raad verbonden adviseurs. De gedragscode richt zich op het voorkomen van belangenverstrengeling en op het zorgvuldig omgaan met informatie. Daarnaast heeft de raad zichzelf regels opgelegd over het declareren van onkosten en het aannemen van geschenken.

Belangenverklaring

Alle raadsleden en adviseurs tekenen een belangenverklaring gebaseerd op de gedragscode. Deze worden jaarlijks geactualiseerd.

Vacatieregeling

Op basis van het Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad ontvangen de raadsleden een vaste vergoeding en kunnen adviseurs van de raad gebruik maken van een vacatieregeling. Deze regeling is in lijn met het algemene Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.