Werkwijze

De NLsportraad zorgt ervoor dat adviezen bruikbaar zijn voor beleid en praktijk. Adviezen zijn zowel ‘evidence based’ als ‘practice based’.

Om te zorgen dat adviezen evidence based zijn, gaat de NLsportraad uit van de laatste stand van de wetenschap. De raad schakelt experts in om analyses te helpen maken en adviezen te onderbouwen. De raad initieert in principe zelf geen nieuw onderzoek. Mocht het noodzakelijk zijn om nieuw, aanvullend onderzoek te doen, dan zal de raad de minister voor Langdurige Zorg en Sport (LZS) hierover adviseren.

Beeld: Arenda Oomen
De NLsportraad raadpleegt vertegenwoordigers van diverse partijen over prioriteiten voor de adviezen. De input van de bijeenkomst is verwerkt in het meerjarig werkprogramma ‘Stip op de horizon’ 2018-2020 (Zeist, 21 juni 2017)

Practice based

Daarnaast wil de raad practice based adviezen geven: adviezen die daadwerkelijk in praktijk kunnen worden gebracht en die de praktijk verbeteren. Daarom gaat de raad langs verschillende wegen op zoek naar interactie met ministeries, andere overheden, de sportsector, het bedrijfsleven en relevante andere stakeholders. De NLsportraad zorgt voor actieve verspreiding van de adviezen.

Inschakelen experts

Waar nodig worden wetenschappers en praktijkdeskundigen ingeschakeld ter ondersteuning van de raad. Als er een duurzaam beroep wordt gedaan op experts, dan kunnen deze worden benoemd tot adviseurs van de raad. Ter voorbereiding van adviezen kan de raad commissies samenstellen waarin raadsleden en adviseurs samenwerken.

Experts worden betrokken van binnen en buiten de sportsector. Waar relevant en mogelijk gaat de raad de samenwerking aan met andere adviesraden, planbureaus of kennisinstellingen.

In 2017 is een wetenschapscommissie ingesteld die de raad helpt bij de wetenschappelijke onderbouwing van adviezen. De start van adviestrajecten en de conceptadviezen worden aan de wetenschapscommissie voorgelegd.

Raadsvergaderingen

Met uitzondering van de zomerperiode vergadert de NLsportraad maandelijks. In de raadsvergaderingen worden besluiten genomen over het werkprogramma, de adviezen en andere publicaties. De raadsvergaderingen zijn besloten, maar alle afgeronde publicaties worden openbaar.

Het is altijd mogelijk vraagstukken of standpunten mee te geven aan de raad. Ingekomen stukken worden geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering. U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat.

Secretariaat

De NLsportraad wordt ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat helpt de raad bij verkenningen en het maken van analyses. Het secretariaat zorgt voor een goede aansluiting op de laatste stand van de wetenschap en op de kennis en ervaring in de praktijk. Het secretariaat is penvoerder voor de raad, organisator van bijeenkomsten en loket voor vragen van derden.

Het secretariaat bestaat uit de volgende medewerkers:

  • secretaris-directeur Lennart Langbroek;
  • adviseurs Annet Tiessen-Raaphorst, Tessa van der Velden, Raymond van Mourik en Jeanine Graaff;
  • medewerker advisering Nathalie Meeuwisse;
  • managementondersteuners Ilona de Prieëlle en Cindy Wiltenburg.

Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar op 070-3407273 of via info@NLsportraad.nl.
Voor persvragen kunt u contact opnemen met Margriet Bokhorst op 06-46767704.

Het secretariaat van de NLsportraad houdt kantoor op de Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV in Den Haag.

Beeld: Jeroen van der Meyde
De NLsportraad bespreekt de eerste bevindingen van de analyse van 25 grote sportevenementen met experts en inventariseert knelpunten uit de praktijk. Dit leidt tot de publicatie ‘Nederland op de kaart’. (Den Haag, 15 maart 2017)