Open kaart bij impact

Aanleiding

Bij de oprichting heeft het kabinet aan de Nederlandse Sportraad gevraagd om te adviseren over het verbeteren van de impact van grote sportevenementen.

Voorafgaand aan de advisering heeft de NLsportraad eerst een analyse gemaakt van grote sportevenementen. In het rapport ‘Nederland op de kaart’ concludeert de NLsportraad dat de intrinsieke waarde van sportevenementen groot is, maar dat de economische en maatschappelijke impact kunnen worden verbeterd. De NLsportraad constateert dat in praktijk dikwijls verschillende maatschappelijke doelen aan evenementen worden verbonden, echter zonder dat duidelijk is of die wel worden bereikt.

Advies

In het advies ‘Open kaart bij impact’ adviseert de NLsportraad minister Bruins van Medische Zorg en Sport om evenementorganisatoren en hun partners te vragen vooraf expliciete doelen te stellen, tijdens het evenement deze doelen gericht na te streven en achteraf de resultaten te meten. De focus op doelen helpt niet alleen de impact te vergroten, maar ook om de transparantie te verhogen. Door open kaart te geven over impact kunnen organisatoren prognoses en uitkomsten van sportevenementen delen met hun partners, met de lokale politiek en de lokale bevolking.

De NLsportraad adviseert de minister daarnaast als subsidievoorwaarde te stellen dat sportevenementen altijd een bijdrage leveren aan de sport zelf. Daarbij kan het gaan om verbetering van de topsportprestaties, de sportbeleving, de sportdeelname of de sportinfrastructuur. Dit lijkt een open deur, maar niet zelden profiteert de sportsector nauwelijks mee van de organisatie van een sportevenement.

De NLsportraad beveelt de minister aan om voor sportevenementen de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) als meetinstrument  te introduceren. De MKBA kan worden ingezet zowel om prognoses te maken als om (tussentijdse) resultaten te meten. Ter ondersteuning van de praktijk heeft de NLsportraad een handreiking en een rekentool laten ontwikkelen voor MKBA’s. Zo kunnen evenementenorganisatoren de MKBA op maat uitvoeren - bij grote én kleine sportevenementen.

Standpunt

Op 27 september 2018 heeft de NLsportraad het advies ‘Open kaart bij impact, Advies om de impact van evenementen te vergroten’ uitgebracht. De minister heeft het advies vrijwel onmiddellijk na ontvangst met een standpunt aan de Tweede Kamer doorgestuurd. De minister neemt de aanbevelingen grotendeels over bij de uitvoering van zijn Beleidskader sportevenementen. De minister onderschrijft de waarde van de MKBA en bespreekt met partners of het instrument in de nabije toekomst kan worden ingevoerd.

Commissie

Voor de totstandkoming van het advies is een commissie ingesteld. Deze commissie, bestaande uit raadsleden en experts, heeft in interactie met evenementenorganisatoren, sportbonden, overheden, bedrijven en onderzoekers bezien hoe de waarde van sportevenementen kan worden verhoogd en hoe deze op betrouwbare wijze kan worden gemeten.

Vervolg

De NLsportraad heeft de minister geadviseerd om het Kenniscentrum Sport (KCSport) een rol te geven in de promotie van het gebruik van MKBA’s en het verzamelen van de gegevens die MKBA’s opleveren. Zodoende is op termijn ook een meta-analyse mogelijk van sportevenementen in Nederland.

Beeld: Henriette Guest
De NLsportraad discussieert met experts over de beste meetmethodes voor de impact van sportevenementen. Dit leidt later tot het advies om een maatschappelijke kosten-batenanalyse te introduceren. (Amsterdam, 29 november 2017)