Akkoord met ambitie

Beeld: Things to make and do

Aanleiding

In het voorjaar van 2017 heeft de Nederlandse Sportraad geadviseerd om in de nieuwe kabinetsperiode een nationaal sportakkoord af te sluiten. Hierover heeft de NLsportraad een brief gestuurd aan de informateur. In een nationaal sportakkoord kan de rijksoverheid met de sportsector, overheden, bedrijven en andere organisaties afspraken maken over gezamenlijke doelen en gedeelde verantwoordelijkheden in de sport.

Het voornemen voor een nationaal sportakkoord is opgenomen in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport coördineert de totstandkoming van het akkoord. De NLsportraad is op uitnodiging van de minister nauw betrokken geweest bij het proces van totstandkoming en heeft de minister in maart 2018 een startadvies gegeven.

Advies

In het advies ‘Akkoord met ambitie’ adviseert de NLsportraad aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport om met het nationaal sportakkoord de waarde van sport voor de samenleving verder te versterken. De NLsportraad adviseert om de gezamenlijke ambities van de rijksoverheid, andere overheden, de sportsector en het bedrijfsleven vorm te geven door middel van een mega- of multisportevenement. Deze visie heeft de NLsportraad eerder kenbaar gemaakt in het meerjarig werkprogramma Stip op de horizon.

Daarnaast roept de raad de minister op om structureel samen te werken met collega’s van andere departementen. Met een dergelijke rijksbrede samenwerking kan sport bijdragen aan doelen op andere beleidsterreinen. Bedrijven krijgen wat de NLsportraad betreft een meer structurele rol in de sport door middel van publiek-private samenwerking. Tegelijkertijd adviseert de raad te onderzoeken of het nodig is publieke taken op het gebied van sport en bewegen vast te leggen  in een wettelijk kader.

De NLsportraad acht het essentieel om bij de jeugd te beginnen, om zodoende sport optimaal te benutten als verbindende factor in de maatschappij. Deze opvatting heeft geleid tot het advies Plezier in bewegen dat de NLsportraad samen met de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving  (RVS) in september 2018 heeft uitgebracht.

De NLsportraad erkent dat er een sterke sportsector nodig is om de ambities te kunnen realiseren. Dit heeft ertoe geleid dat de NLsportraad gaat bezien of de organisatie en financiering van de sport toekomstbestendig is. De raad adviseert om het beschikbare budget voor versterking van de sector in te zetten via voorstellen uit de sport zelf. Op die manier komt het extra geld terecht in het hart van de sport.

Standpunt

Op 19 maart 2018 heeft voorzitter Michael van Praag het advies ‘Akkoord met ambitie’ overhandigd aan minister Bruno Bruins. Op 23 april 2018 heeft de minister aan de Tweede Kamer een voortgangsbrief gestuurd over het nationaal sportakkoord inclusief het advies van de NLsportraad, met een overwegend positieve reactie.

Vervolg

Op 29 juni is het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ door de betrokken partijen ondertekend. De NLsportraad is voornemens de uitvoering van het akkoord goed te blijven volgen en, indien relevant, hierover aanvullend te adviseren. In het werkprogramma 2019 heeft de NLsportraad aangegeven de interdepartementale samenwerking op de meest relevante raakvlakken tussen sport en andere beleidsterreinen nader onder de loep te nemen.

Beeld: Wiebe Kiestra
Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad, overhandigt het advies ‘Akkoord met ambitie’ aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport (Den Haag, 19 maart 2018)