Commissies organisatie en financiering van de (top)sport

De Commissie organisatie en financiering van de sport was ingesteld om het advies voor te bereiden over een toekomstbestendige sport. Ten behoeve van het advies over de organisatie en financiering van topsport is de samenstelling van de commissie aangepast.

Beide commissies waren samengesteld uit leden met kennis over de organisatie en financiering van de Nederlandse (top)sport en over de belangrijkste interne vraagstukken en externe ontwikkelingen voor de sport.

Samenstelling commissie organisatie en financiering sport

Namens de raad zaten Bernard Wientjes (voorzitter), Leanne van den Hoek, Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, Jiske Griffioen en vaste adviseur Claudia Bokel in de commissie. Daarnaast nemen Dennis Vink (hoogleraar Nyenrode), Hugo van der Poel (directeur Mulier instituut), Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht), Eelco Blok (directielid bij Reggeborgh) en Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport) deel als externe leden.

Voor het addendum op het advies zijn begin 2021 de volgende leden toegevoegd aan de commissie: Willem van Duin (voorzitter raad van bestuur Achmea), Gerber van Nijendaal (plaatsvervangend secretaris ROB), Dick Sluimers (commissaris bij NIBC en AkzoNobel) en Elies Steyger (hoogleraar Europees bestuursrecht). Een verkort cv van de leden is te vinden via de klikbare links.

Advies en addendum

De commissie heeft de totstandkoming van het advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport begeleid in een aantal fasen, steeds in interactie met (in totaal meer dan 200!) experts en stakeholders. Om te beginnen heeft de commissie laten onderzoeken hoe de sport in Nederland op dit moment is georganiseerd. Resultaat is het Brancherapport Sport (KPMG, 2019). Aanvullend op deze kwantitatieve analyse is ook een kwalitatieve analyse van de sportbranche gemaakt. Daarnaast is de organisatie en financiering van de sport vergeleken met andere sectoren, met andere landen, is het beleid van de Europese Unie in kaart gebracht en een verkenning gedaan van de prijselasticiteit van de sport.

In opdracht van de NLsportraad heeft de commissie zich vervolgens gebogen over mogelijke beleidsscenario’s voor de organisatie en financiering van de Nederlandse sport in de toekomst. In de discussienota Het Speelveld van de sport zijn vier scenario’s beschreven met onderliggende beleidskeuzes: is de organisatie en financiering van de sport vooral een publieke taak of een taak voor private partijen? En is sport een doel op zichzelf, of vooral een middel om andere maatschappelijke doelen te behalen? In augustus en september 2020 heeft de commissie een serie (online) bijeenkomsten georganiseerd om de beleidsscenario’s met de overheid, de sportbranche en met onafhankelijke experts te bediscussiëren.

Na de discussie in de zomer van 2020 heeft de commissie het advies De opstelling op het speelveld voorbereid. De NLsportraad heeft het advies overgenomen en op 19 november 2020 gepubliceerd. Voor een robuuste organisatie en duurzame financiering beveelt de raad aan sport (topsport, breedtesport en bewegen) te beschouwen als een publieke voorziening en de taken van publieke en private partijen op te nemen in een stelselwet. De NLsportraad beveelt aan de sportbranche te versterken, de branche door te ontwikkelen tot een sport- én beweegbranche en de samenwerking te bevorderen tussen sport en andere terreinen, zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en bedrijfsleven. De raad acht het noodzakelijk sport voor veel meer mensen toegankelijk te maken om zodoende een stevige bijdrage te kunnen leveren aan een vitale en veerkrachtige samenleving. Kijk hier voor meer informatie over het advies.

In aanvulling op het advies ‘de opstelling op het speelveld’ heeft de NLsportraad begin 2021 de wettelijke verankering  en financiële onderbouwing van het sportstelsel verder uitgewerkt. Het resultaat is op 6 april 2021 gepubliceerd in het ‘Wettelijk en financieel addendum’. Onderzoeksbureau Rebel, ondersteund door het Mulier Instituut, heeft daarbij in opdracht van de NLsportraad een pakket financiële maatregelen doorgerekend

Samenstelling commissie organisatie en financiering topsport

In De opstelling op het speelveld kondigde de NLsportraad aangekondigd om een adviestraject te starten naar de toekomstbestendigheid van de organisatie en financiering van topsport. 

Ten behoeve van dit advies is de samenstelling van de commissie aangepast. Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (voorzitter), Bernard Wientjes, Elke Snijder en Jiske Griffioen zijn de betrokken raadsleden. Zij worden ondersteund door vaste raadsadviseur Claudia BokelDennis Vink (hoogleraar Nyenrode), Hugo van der Poel (directeur Mulier instituut), Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht), Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport), Maarten van Bottenburg (hoogleraar Universiteit Utrecht) en Ruud Koning (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen). 

Advies

De NLsportraad constateerde in het advies De opstelling op het speelveld dat de huidige topsportprestaties weliswaar goed zijn, maar dat de organisatie en met name de financiering van topsport in Nederland onder permanente druk staan. Daardoor is de toekomst van de topsport onzeker.

De NLsportraad werkte daarom een vervolgadvies uit over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport. Doel is om ook in de toekomst mooie topsportprestaties te kunnen blijven vieren, sportevenementen op Nederlandse bodem te kunnen organiseren en sport te kunnen blijven volgen via de media.

Om een goed onderbouwd advies te kunnen geven, nam de NLsportraad drie stappen:

  • De eerste stap was een beter overzicht krijgen van de huidige organisatie en financiering van de topsportbranche. Daarvoor heeft KPMG een ‘foto organisatie en financiering topsport’ gemaakt die in februari 2023 is gepubliceerd. KPMG maakt in deze ‘foto’ onderscheid tussen drie clusters in de topsport op basis van primaire financieringsbron, organisatievorm en belangrijkste competitie: ondersteunde topsport, commerciële topsport en niet-ondersteunde topsport. KPMG heeft dit overzicht gecreëerd door veel nieuwe data boven tafel te krijgen en het grootste deel van de topsportbranche in kaart te brengen.
  • Met de tweede stap wilde de NLsportraad de ‘foto’ van KPMG nader duiden met de topsportbranche. De NLsportraad ging in gesprek met stakeholders en experts over de 'foto'. Hiervoor organiseerde de NLsportraad sessies met onder andere atleten, bonden, evenementenorganisatoren en lokale overheden. Daarnaast organiseerde de NLsportraad twee open sessies en een expertsessie. In totaal sprak de NLsportraad met 168 mensen. Hieruit volgde in oktober 2023 de kwalitatieve analyse organisatie en financiering topsport.
  • Met stap drie van het adviestraject adviseert de raad -op basis van de foto van KPMG, de kwalitatieve analyse en eigen deelanalyses (zoals de analyse Topsport en media)- aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport en de topsportbranche wat er op de middellange en lange termijn nodig is om duurzaam topsport te bedrijven en beleven en zo van betekenis te blijven voor Nederland.

Gedrukte versie van de adviezen bestellen?

De adviezen van de Nederlandse Sportraad kunt u downloaden van onze website. Heeft u toch graag een gedrukte versie van het advies 'De opstelling op het speelveld', van het ‘Wettelijk en financieel addendum’ of van 'De opstelling aan de top'? Dan kunt u deze bestellen met behulp van dit bestelformulier.

Praat u mee? LinkedIn gespreksgroep

Via LinkedIn wil de NLsportraad het gesprek over een toekomstbestendige sportbranche faciliteren. Wilt u ook meedoen? Wordt dan nu lid. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de Linkedin gesprekgroep.