Commissie organisatie en financiering van de sport

Commissie

De Commissie organisatie en financiering van de sport is ingesteld om advies te geven over een toekomstbestending sportbestel van Nederland. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komen er tal van uitdagingen af op de sportsector. Zo komt het model van de klassieke sportvereniging verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Ook voorspellen RIVM en SCP dat mensen niet vanzelf massaal in beweging komen, de gezondheidscultus ten spijt. De commissie wil in een advies bezien hoe een toekomstbestendige sportsector aan deze ontwikkelingen het hoofd kan bieden.

De commissie is samengesteld uit leden met kennis over het Nederlandse sportbestel en die op de hoogte zijn van de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen. De commissie komt in beginsel eenmaal per kwartaal bij elkaar.

Brancherapport sport

Om zich een goed beeld te vormen van de huidige organisatie en financiering van de sport, heeft de commissie aan KPMG gevraagd een brancherapport op te stellen. Het Brancherapport sport is op 11 november gepubliceerd. In het Brancherapport Sport geeft de NLsportraad een feitelijke weergave van de omvang, organisatie en financiering van de sport op basis van bestaande data en aanvullende interviews. Door deze gegevens in een tienjarenperspectief te plaatsen, signaleert de raad ontwikkelingen en trends over hoe de sportpopulatie verandert en hoe het sportaanbod verschuift.

Advies

Op basis van het brancherapport zal een advies worden ontwikkeld. In dit advies zal tevens worden ingegaan op de door het ministerie van VWS gedane adviesvraag aan de NLsportraad. De planning is dat het advies in april 2020 wordt uitgebracht.

Samenstelling

Namens de raad zitten Bernard Wientjes (voorzitter), Leanne van den Hoek, Marjolein Bolhuis-Eijsvogel en Jiske Griffioen in de commissie en vaste adviseur Claudia Bokel. Daarnaast nemen namens de wetenschapscommissie Dennis Vink (hoogleraar Nyenrode), Hugo van der Poel (directeur Mulier instituut), Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht) deel. Eelco Blok (directielid bij Reggeborgh) en Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport) nemen plaats als externe leden. Een verkort cv van de leden is te vinden via de klikbare links of bovenaan deze pagina.