Commissie organisatie en financiering van de sport

Commissie

De Commissie organisatie en financiering van de sport is ingesteld om advies te geven over een toekomstbestendig sportstelsel. De commissie is samengesteld uit leden met kennis over de organisatie en financiering van de Nederlandse sport en over de belangrijkste vraagstukken, externe ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven voor de sport.

Bouwstenen voor het advies

De commissie begeleidt de totstandkoming van het advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport in een aantal fasen, en in interactie met experts en stakeholders. Om te beginnen heeft de commissie laten onderzoeken hoe de sport in Nederland op dit moment is georganiseerd. Resultaat is het Brancherapport Sport (KPMG, 2019). Aanvullend op deze kwantitatieve analyse is ook een kwalitatieve analyse van de sportbranche gemaakt. Daarnaast is de organisatie en financiering van de sport vergeleken met andere sectoren, met andere landen, is het beleid van de Europese Unie in kaart gebracht en een verkenning gedaan van de prijselasticiteit van de sport. Alle bouwstenen voor het advies staan onderaan deze pagina.

Advies in ontwikkeling

In opdracht van de NLsportraad heeft de commissie zich vervolgens gebogen over mogelijke beleidsscenario’s voor de organisatie en financiering van de Nederlandse sport in de toekomst. In de discussienota Het Speelveld van de sport zijn vier scenario’s beschreven met onderliggende beleidskeuzes: is de organisatie en financiering van de sport vooral een publieke taak of een taak voor private partijen? En is sport een doel op zichzelf, of vooral een middel om andere maatschappelijke doelen te behalen?
Van half augustus tot begin september 2020 organiseert de NLsportraad een serie (online) bijeenkomsten om de beleidsscenario’s met de overheid, de sportbranche en met onafhankelijke experts te bediscussiëren. Vervolgens buigt de commissie zich samen met de raad over het definitieve advies waarin een voorkeursscenario wordt beschreven. Dit advies wordt in het najaar van 2020 verwacht. 

Samenstelling

Namens de raad zitten Bernard Wientjes (voorzitter), Leanne van den Hoek, Marjolein Bolhuis-Eijsvogel en Jiske Griffioen in de commissie en vaste adviseur Claudia Bokel. Daarnaast nemen Dennis Vink (hoogleraar Nyenrode), Hugo van der Poel (directeur Mulier instituut), Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht), Eelco Blok (directielid bij Reggeborgh) en Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport) deel als externe leden. Een verkort cv van de leden is te vinden via de klikbare links of bovenaan deze pagina.