Commissie organisatie en financiering van de sport

Commissie

De Commissie organisatie en financiering van de sport is ingesteld om advies te geven over een toekomstbestending sportbestel van Nederland. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komen er tal van uitdagingen af op de sportsector. Zo komt het model van de klassieke sportvereniging verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Ook voorspellen RIVM en SCP dat mensen niet vanzelf massaal in beweging komen, de gezondheidscultus ten spijt. De commissie wil in een advies bezien hoe een toekomstbestendige sportsector aan deze ontwikkelingen het hoofd kan bieden.

De commissie isĀ samengesteldĀ uit leden met kennis over het Nederlandse sportbestel en die op de hoogte zijn van de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen. De commissie komt in beginsel eenmaal per kwartaal bij elkaar.

Brancherapport

Om zich een goed beeld te vormen van de huidige organisatie en financiering van de sport, heeft de commissie aan KPMG gevraagd een brancherapport op te stellen. Het doel is om een foto/momentopname van de omvang, organisatie en financiering van de sportsector te maken, alsmede de trends, kansen en risico's waar de sportsector rekening mee heeft te houden de komende jaren.

Advies

Op basis van het brancherapport zal een advies worden ontwikkeld. In dit advies zal tevens worden ingegaan op de door het ministerie van VWS gedane adviesvraag aan de NLsportraad.

Samenstelling

Namens de raad zitten Duncan Stutterheim en Leanne van den Hoek in de commissie. Daarnaast nemen namens de wetenschapscommissie Dennis Vink (hoogleraar Nyenrode), Hugo van der Poel (directeur Mulier instituut), Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht) deel. Eelco Blok (directielid bij Reggeborgh) en Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport) nemen plaats als externe leden. Een verkort CV van de leden is te vinden via de klikbare links of bovenaan deze pagina.